Президентът на Петрова нива: Ние помним и няма да забравим!

Президентът на Петрова нива: Ние помним и няма да забравим!

Учас­т­ниците в Илинденско-Преображенското въс­тание знаеха, че то ще има изк­лючително висока цена, но нямаше сила, която да ги отк­лони от тях­ната вяра в каузата за свобода и единение на отечес­т­вото, заяви Румен Радев

Президен­тът Румен Радев произ­несе емоционално и пат­риотично слово на историчес­ката мес­т­ност Пет­рова нива, където се отбелязва 115-та годиш­нина от Илин­ден­ско– Преоб­ражен­с­кото въс­тание, в което смъртта са намерили свид­ните жер­тви на Стран­джа и Тракия.

“Отново над Стран­джа ехти революцион­ният химн, за да ни припомни слав­ната и трагична 1903 г. Тук на леген­дар­ното тракийско гробище нашите предци впериха пог­лед пред свободата и дос­тойн­с­т­вото, водени от веруюто да дадат своя принос“, заяви президен­тът Радев.

“Тракийс­ките делегати под­к­репиха решението в Македония за вдигане на въс­тание. Когато нашите сънарод­ници в Македония въс­тават мяс­тото на тракийци беше да бъдат редом с тях. Дей­ците на 7-ят въс­танически окръг ясно осъз­наваха, че 20-дневната свобода на Охрид­ско ще има изк­лючително висока цена, но нямаше сила, която да ги отк­лони от тях­ната вяра в каузата за свобода и единение на отечес­т­вото. Пог­ромът на въс­танието е кър­вав – еднов­ременно дейс­т­ваха кур­шумът, огънят, ножът и бесил­ката, както пише в летописа Христо Симеонов“, каза още в словото си дър­жав­ният глава.

Пепелищата на Тракия пог­лъщат хиляди животи и човешки съдби.

Хиляди бъл­гари се прощават завинаги с род­ния си край и са превър­нати в бежанци

, уст­ремили се към спасение в Свободна Бъл­гария. За това и справед­ливите ни очак­вания са историчес­ката истина да бъде отс­тоявана и това зависи от всички нас. Вече пос­тавих дирек­тно въп­роса за ком­пен­сациите на тракийс­ките бежанци пред президента на съседна Тур­ция. Ще продъл­жавам да изис­к­вам ясен отговор и при всеки случай, когато историчес­ките факти се пренеб­рег­ват или пос­тавят под съм­нение“, каза Радев.

Дър­жав­ният глава заяви, че никой не може по-добре и по-вярно да пренесе във времето спомена за освободител­ните борби на Тракия и Македония освен

потом­ците на нашите герои, които са пос­ветили живота си на бъл­гар­с­ката национална идея.

Благодаря ви, че пазите жив спомена и традициите и то не само тук на Пет­рова нива, а в своето ежед­невие и за това, че ги носите дъл­боко в сър­цата си. Нека бъде светла паметта на всички загинали и напус­нали завинаги род­ния си край в Илинденско-Преображенското въс­тание. Ние пом­ним и няма да заб­равим. Вечна слава и пок­лон“, каза още Радев.

Минути преди словото си дър­жав­ният глава и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ прие почет­ния строй на пред­с­тавител­ните роти на Национал­ната гвар­дейска част и отдаде почит пред паметта на загиналите. 

Съборът на Пет­рова нива е под почет­ния пат­ронаж на дър­жав­ния глава. На събитието той бе категоричен: „Вече пос­тавих дирек­тно въп­роса за ком­пен­сациите на тракийс­ките бежанци пред президента на съседна Тур­ция”.

На събитието в памет на загиналите в Илинденско-Преображенското въс­тание присъс­т­ваха вицеп­ремиерът Валери Симеонов, лидер­ката на БСП Кор­нелия нинова, пред­седателят на Съюза на тракийс­ките дружес­тва Красимир Премянов, народни пред­с­тавители, общес­т­веници, кметове от региона, стотици хора.

На 29 юли 1903 г. в мес­т­ността “Пет­рова нива“ 300 делегати, воеводи и чет­ници вземат решение за обявяване на Илинденско-Преображенското въс­тание, което избухва на 6 август. През 1958 г. на поляната, където се е със­тоял кон­г­ресът, е пос­т­роен памет­ник в памет на загиналите герои.

През 2003 г., в чест на 100-годишнината от въс­танието, е пос­т­роена цър­ква, наречена “Света Петка“. На Пет­рова нива има и музейна екс­позиция със снимки, оръжия и документи от освободител­ните борби на бъл­гарите от Тракия и Македония.

Кор­нелия Нинова: Да не се примиряваме с никоя тирания!

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова също учас­тва в традицион­ния събор на Пет­рова нива, с който се отбелязва 115-годишнината от Илинденско-Преображенското въс­тание

“Илинденско-Преображенското въс­тание е безумно дър­зък порив за свобода и зов за правда към целия цивилизован свят. То даде хиляди невинни жер­тви, но показа волята за отх­вър­ляне на тур­с­кото роб­с­тво и готов­ността “Хиляди пъти по-добре смърт, откол­кото скот­ски живот“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, която се включи в традицион­ния събор на Пет­рова нива за отбеляз­ване на 115-годишнината от въс­танието. 

“Приз­нателни сме на тези смели мъже и жени. Цели 115 години историята пази завета им да не се примиряваме с никоя тирания, но и ние сме длъжни днес да тачим историята си и да не поз­воляваме тя да бъде преиначавана и прис­воявана. Героите ни загинаха за свободата и за Бъл­гария. Днес е наш ред да ги пазим”, каза още Нинова.