Министър: След 10 години учителите ще са в Червената книга

Министър: След 10 години учителите ще са в Червената книга

Професията загуби престиж, младите преподаватели бягат, призна Красимир Вълчев

Няма учители, защото професията загуби прес­тиж. Не дава въз­мож­ност за бърз рас­теж. Така минис­търът на образованието Красимир Въл­чев обясни в сут­реш­ния блок на Нова телевизия защо недос­тигат учители.

Пос­лед­ните години има все повече учители, които се пен­сионират, но най-големият недос­тиг се очаква да бъде след около 910 години, обясни той и поясни, че това е една от причините за увеличаване на зап­латите, съобщи БТА.

Около 4000 учители се тър­сят сега в училищата в страната, като всички свободни работни места се обявяват в сай­товете на Регионал­ните управ­ления по образованието и в Аген­цията по заетостта. Общо учителите в страната са над 90 000 и очак­ваме тези места да бъдат заети, каза минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев. Той отбеляза, че най-голям недос­тиг на учители традиционно има по пред­метите физика, математика, химия, инфор­матика, по чужди езици, тър­сят се и ресур­сни учители. Всяка година преди началото на учеб­ната година има тър­сене и недос­тиг на учители, като в пос­лед­ните години средно годишно над 5000 учители се пен­сионират, каза минис­тър Въл­чев. По думите му през тази година между 4500 и 5000 учители се очаква да се пен­сионират, но още не се знае колко от тях ще останат на работа или придобивайки право на пен­сия ще под­новят правоот­ношенията си в училищата. Още през миналата година започ­нахме да раз­работ­ваме инфор­мационна сис­тема, която да кар­тог­рафира тър­сенето и пред­лагането на педагогически специалисти и на педагогическа работа в страната, съобщи минис­тър Въл­чев.

В близо 900 училища в страната има ремон­тни дей­ности, като това са както цялос­тни ремонти, така и основни ремонти на отделни ком­поненти на образовател­ната инф­рас­т­рук­тура. Извър­ш­ват се също текущи или “коз­метични ремонти“, съобщи минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев. Той каза, че близо 100 са училищата, които се ремон­тират изцяло по ОП “Региони в рас­теж“ и по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките региони. Близо 80 дет­ски градини цялос­тно се обновяват, а догодина очак­ваме още над 300 образователни инс­титуции да бъдат цялос­тно обновени, инфор­мира минис­тър Въл­чев.