Заедност: Държавници и политици поздравиха мюсюлманите с Курбан байрама

Заедност: Държавници и политици поздравиха мюсюлманите с Курбан байрама

В свещените за мюсюл­маните дни е важно зачитането на традициите и пос­ланията за доб­рота, помирение и опрощение да сплотяват цялото ни общес­тво. Това се посочва в поз­д­равителен адрес на президента Румен Радев по повод праз­ника Кур­бан бай­рам, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. 

Румен Радев отп­рави своите благопожелания за мир, здраве и щас­тие към пред­с­тавителите на мюсюл­ман­с­ката общ­ност в Бъл­гария и призовава за утвър­ж­даване на цен­нос­тите на взаим­ната толеран­т­ност и обединението на бъл­гар­с­ките религиозни общ­ности. 

В обръщението си президен­тът под­чер­тава, че историята на бъл­гар­с­кия народ едноз­начно показва как един­с­т­вото и зачитането преодоляват всяко препят­с­т­вие и каляват общата ни воля за нап­редък.

Пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова също поз­д­рави мюсюл­маните: „Уважаеми мюсюл­мани, поз­д­равявам ви със свещения ви праз­ник Кур­бан бай­рам. Желая ви здраве и благоден­с­т­вие. Нека винаги пазим уважението и раз­бирател­с­т­вото помежду ни, да се под­к­репяме в името на доб­руването на всички”, пише лидерът на левицата в своето поз­д­рав­ление.

Праз­никът Кур­бан бай­рам ни учи на смирение и уважение, написа министър-председателят Бойко Борисов в официал­ната си страница в социал­ната мрежа Фейс­бук. “Поз­д­равявам всички мюсюл­мани, които днес отбеляз­ват големия праз­ник — Кур­бан бай­рам. Бъдете здрави и щас­т­ливи, нека има мир и раз­бирател­с­тво в семейс­т­вата Ви. Този ден ни учи на смирение и уважение, нека да запазим и продъл­жим мъд­ростта, с която заедно да работим за взаим­ното ни успешно бъдеще“, се посочва още в поз­д­рав­лението.

На всички мюсюл­мани желая здраве и благочес­тие, доб­руване и справед­лив живот, бис­тър ум и отк­рито сърце. Това написа пред­седателят на Народ­ното съб­рание и депутат от Кър­джали Цвета Караян­чева във Фейс­бук по повод мюсюл­ман­с­кия праз­ник.

Кур­бан Бай­рам заема важно място в запаз­ването и укреп­ването както на иден­тич­ността, така и на семей­ните цен­ности. Кур­бан Бай­рам е праз­ник, в който цари духът на толеран­т­ността, милосър­дието и обичта”, написа лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ..