Два варианта за решение и малък прогрес при разговорите между БАН и метероолозите

Обсъж­дат се два варианта за бъдещето на Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология (НИМХ). Това заяви минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев след среща с премиера и пред­седателя на БАН акад. Юлиан Ревал­ски, предаде БГНЕС. „През пос­лед­ните десет дни са водени раз­говори с метеоролозите без мое учас­тие или пред­с­тавител на правител­с­т­вото. При раз­говора с премиера беше док­лад­ван нап­редък в раз­говорите“, отбеляза минис­търът на образованието. НИМХ категорично иска да се отдели от БАН. Академията, от своя страна, пред­лага самос­тоятел­ност, но да продължи да бъде част от ней­ната струк­тура. През след­ващите дни или сед­мици аз като минис­тър или пред­с­тавители на кабинета ще учас­т­ваме в раз­говорите по обсъж­дане на вариан­тите. Ще се опитаме да намерим периметъра на общо решение“, отбеляза Въл­чев. Това, което можем да кажем е, че нищо не става насила и нищо няма да правим насила. Дори да се премине към вариант извеж­дане на инс­титута, хид­рометеорологич­ната служба и изс­лед­ванията за климата пак ще бъдат под шап­ката на БАН. Ако част от учените желаят да продъл­жат с чисто науч­ната си дей­ност, те ще имат въз­мож­ност да останат в БАН, обясни минис­търът. При модела за раз­ширена автономия в рам­ките на БАН, говорим МОН и БАН да имат споделена отговор­ност, тъй като се вижда, че при финан­совото обез­печаване имаме проб­леми. Дър­жавата трябва да има отговор­ност към дей­ността на НИМХ, която обс­лужва 7 сек­тора на общес­т­вения живот и има меж­дународни задачи. „Ако правител­с­т­вото реши да изг­ради национална хид­рометеорологична служба на основата на инс­титута – ние не сме против. Не сме съг­ласни с това ултимативно искане да се отдели НИМХ и да стане част от някоя друга струк­тура– минис­тер­с­тво или МС“, обясни акад. Ревал­ски