БСП обсъди „Визия за България” с Централния кооперативен съюз

БСП обсъди „Визия за България” с Централния кооперативен съюз

Корнелия Нинова: Повече български стоки трябва да се продават в търговските вериги

Проф. Петър Стефанов: „Визия за Бъл­гария” е добър под­ход, ще начер­тае път за раз­витие на бъл­гар­с­кия биз­нес за след­ващите години

От няколко години провеж­даме пос­ледователна политика за защита на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. Това започна преди три години с промяна на Закона за тър­гов­с­ките вериги. Уви още стоят проб­лемите пред бъл­гар­с­ките произ­водители и нерав­нос­той­ното им положение на пазара, тях­ната некон­курен­т­нос­пособ­ност спрямо големите, които налагат условия и им извиват ръцете. Обсъдихме мер­ките в защита на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. В нашия законоп­роект пред­виж­даме определен процент бъл­гар­ски стоки да се продават в големите тър­гов­ски вериги.” Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, след среща на ръковод­с­т­вото на пар­тията и пар­ламен­тар­ната група с ръковод­с­т­вото на Цен­т­рал­ния кооперативен съюз в София. На нея те обсъдиха проекта на БСП „Визия за Бъл­гария”. Тя добави, че са обсъдени още проб­лемите свър­зани със сивата икономика. „Кооперациите са изрядни. Те си плащат данъците, задъл­ж­шенията и осигуров­ките. Обсъдихме и очак­вания да влезе през сеп­тем­ври Закон за социална и солидарна икономика. От ЦКС имат кон­к­ретни пред­ложения за подоб­ряване на закона”, каза Нинова и добави, че с тях­ната екс­пер­тиза ще бъдат нап­равени промени между първо и второ четене на нор­матив­ния акт.  „Фор­мата на кооперативна соб­с­т­веност, на тър­говия и социал­ните фун­к­ции на кооперациите са модер­ната форма залег­нала в Европа и света. За съжаление у нас тя не се раз­вива и среща труд­ности. Готови сме да помог­нем и да помолим за екс­пер­тизата от ЦКС, за да ни помог­нат в допъл­ването на „Визия за Бъл­гария” в няколко нап­рав­ления – икономика, земеделие, социал­ната политика и др. Правим два работни екипа с тях, които ще работят по проекта. Пос­тавили сме си срок до края на годината да проведем широки раз­говори с цялото общес­тво”,  каза още Кор­нелия Нинова.

Един основ­ните проб­леми, който комен­тирахме днес е под­к­репата за бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. Това което е раз­работено във „Визия за Бъл­гария” мисля, че е добър под­ход, който ще начер­тае доб­рия път за раз­витие на бъл­гар­с­кия биз­нес за след­ващите няколко години.” Това заяви проф. Петър Стефанов пред­седател на Цен­т­рал­ния кооперативен съюз. Той добави, че бъл­гар­с­кият кооперативен биз­нес модел не отс­тъпва по нищо на светов­ния. „Той е преодолял всич­ките сът­ресения във всич­ките икономически и политически форми. На въп­рос на в. „ЗЕМЯ” какво законодателна под­к­репа очаква, за да се подобри работата на ЦКС, проф.Петър Стефанов отговори: ”Много от законите са хар­монизирани с работата ни. Основ­ният и много важен проб­лем, който стои на дневен ред е свър­зан с охраната на кооператив­ната соб­с­т­веност. От една година се под­готвя закон, свър­зан с опаз­ването на соб­с­т­веността и мога да кажа, че политичес­ките пар­тии в пар­ламента ще го под­к­репят на 100 процента”. Професор Стефанов под­черта още, че ЦКС е над­пар­тийна организация и работи с всички политически пар­тии за благото на бъл­гар­с­кия народ и това трябва да се знае. Както и трябва да се знае, че бъл­гар­с­кото кооперативно движение има близо 130 годишна история, като неговото начало са пос­тавили видни бъл­гар­ски интелек­туалци с леви убеж­дения.

Зар­ков: Кооперациите трябва да бъдат под­к­репяни

“Кооперациите са един­с­т­вените, които стигат до места, където никой друг тър­говец не може да отиде. Те прак­тически дос­тавят хляба на хората там, където никой друг тър­говец не иска да отиде, защото просто не му излиза смет­ката. Те трябва да бъдат под­к­репени в това начинание, ако трябва и законодателно.” Това заяви на среща между ръковод­с­т­вата на БСП с Цен­т­рал­ния кооперативен съюз в София, зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Крум Зар­ков. Той бе помолен да комен­тира желанието на левицата да доп­ринесе по-голям процент бъл­гар­ски стоки да се продават в големите тър­гов­ски вериги. „Ние сме в неп­рекъс­нат диалогов режим с произ­водителите, за да определим това, което е въз­можно и ще доп­ринесе за стимулиране на повече пласиране на бъл­гар­с­ката продук­ция на пазара, т.е. на по — добри условия, при които бъл­гар­с­ките произ­водители да учас­т­ват на пазара.” Зар­ков добави, че БСП се стреми да изработи решенията заедно с хората, които са на терен, които работят, които произ­веж­дат. „В Кооператив­ния съюз членуват хора, които произ­веж­дат блага и продукти, които се сблъс­к­ват с всички неред­ности на нашата сис­тема в момента — от сивата икономика, през злоупот­ребата с гос­под­с­т­ващо положение на кон­куренти, до обез­людяването на цели региони”, зак­лючи той.