Президентът: Случаите с „Олимпик” и Търговския регистър са удар по доверието в институциите

Президентът: Случаите с „Олимпик” и Търговския регистър са удар по доверието в институциите

Въп­росът и с “Олим­пик“, и с Тър­гов­с­кия регис­тър имат много по-дълбоко измерение, откол­кото ни се пред­с­тавя, комен­тира пред жур­налисти президен­тът Румен Радев в отговор на въп­рос. Според него не е въп­рос за някакъв тех­нически отказ, за немар­ливост и неком­петен­т­ност на дър­жавни служители, а става въп­рос за липса на проз­рач­ност и отчет­ност, без които няма как да имаме ефек­тивна админис­т­рация. Според него в момента, в който бъл­гар­с­кото правител­с­тво поема пис­мени ангажименти пред европейс­ките ни пар­т­ньори и европейс­ките инс­титуции за ясни условия за под­готовка за приемане във валут­нооб­мен­ния механизъм, касаещи засилен кон­т­рол на зас­т­раховател­ния и пен­сион­ноосигурител­ния сек­тор, засилени мерки за проз­рач­ност и борба с коруп­цията, за ефек­тивно управ­ление на дър­жав­ните пред­п­риятия, гърми Тър­гов­с­кият регис­тър и всява хаос в биз­неса, имаме скан­дала в зас­т­раховането, което показва, че на прак­тика няма над­зор. Нес­лучайно се измис­лят всякакви нови критерии и механизми за неп­рекъс­нат кон­т­рол и проверки на Бъл­гария, трябва да се работи за доверие, заяви президен­тът Румен Радев

Президен­тът Румен Радев благодари на воен­нос­лужещите от 16-та тран­с­пор­тна авиационна група за тях­ната всеот­дай­ност, дръз­новение и смелост. Радев присъс­тва на чес­т­ването на 70-ата годиш­нина от съз­даването на Бъл­гар­с­ката воен­нот­ран­с­пор­тна авиация и праз­ника на 16-та тран­с­пор­тна авиационна група днес в район на авиобаза “Враж­дебна“. Президен­тът отбеляза, че през годините неп­роменени са останали уст­ремът и високата отговор­ност, с която лич­ният със­тав на групата винаги е решавал стоящите пред него задачи. Дър­жав­ният глава припомни, че се под­държа пос­тоянна готов­ност за воен­номедицин­ска евакуация, за превоз на хора в случай на криза, за превоз на екипи за тран­с­п­лан­тация. Неоценима е ролята на воен­нот­ран­с­пор­т­ната авиация в ситуации, в които един­с­т­вено бър­зият воен­новъз­душен тран­с­порт дава надежда за живот на болни, пос­т­радали и нуж­даещи се от тран­с­п­лан­тация, комен­тира Радев. Невед­нъж съм се убеж­давал във вашата висока под­готовка и морални качес­тва, обърна се той към воен­нос­лужещите. Радев изказа приз­нател­ност и на ветераните за стореното през годините и за себеот­рицанието им.