Експерти: До 2040 г. рециклираме до 65% от отпадъците

Експерти: До 2040 г. рециклираме до 65% от отпадъците

Целта на Бъл­гария е до 2040 година да има 65 процента опол­зот­воряване на битовите отпадъци. Това каза днес във Варна зам.-министърът на окол­ната среда и водите Атанаска Николова, която учас­тва във форум, пос­ветен на кръговата икономика като приоритет в след­ващия прог­рамен период на ЕС. Според нея това е пос­тижима цел, пише ДИР.БГ. Бъл­гария е една от страните, които работи и до голяма степен се справя успешно с устой­чивото управ­ление на отпадъците, каза още тя. Николова обясни, че по раз­лич­ните потоци страната ни има раз­лични успехи. При отдел­ното събиране, рецик­лиране и опол­зот­воряване на потоците от елек­т­ронно и елек­т­рическо оборуд­ване, от акумулаторни батерии Бъл­гария е водеща в европейски мащаб, но има сфери, в които е във втората половина на класацията, посочи зам.министърът. Една от тези сфери е опол­зот­воряването, рецик­лирането и пов­тор­ната упот­реба на битовите отпадъци. Тя каза, че минис­тер­с­т­вото работи много активно с мес­т­ните власти и ги под­помага да прилагат модели, с които много бързо да навак­сат изос­таването и Бъл­гария да е в със­тояние да пос­тигне високите цели. В отговор на въп­рос правени ли са раз­чети какви са пол­зите от кръговата икономика, освен екологич­ните, зам.министърът обясни, че окруп­нените цифри в европейски мащаб сочат, че това ще доведе до раз­к­риване на 1 милион нови работни места годишно, които да бъдат ангажирани в нея. Освен това печал­бата от кръговата икономика е милиони евро. Пол­зата е не само в печал­бата на биз­неса, но и от спес­тяването на природни ресурси, посочи зам.министър Николова. По думите й кръговата икономика е инс­т­румент не само за опаз­ване на ресур­сите и окол­ната среда, но и да нап­рави европейс­ката икономика кон­курен­т­нос­пособна в световен мащаб.

Екопак” е пазарен лидер в раз­дел­ното събиране

ЗЕМЯ припомня, че по пос­ледни данни фирма „Екопак” е пазар­ният лидер в бранша на раз­дел­ното събиране на отпадъци с близо 42 % дял в сек­тора. Тя работи на територията на 83 общини с над 2 570 000 жители, оборуд­вала е близо 16 000 кон­тей­нера и 15 сор­тиращи инс­талации.