БЛС: Дълбока почит за адекватната и всеотдайна помощ при спасяване на пострадалите от катастрофата

БЛС: Дълбока почит за адекватната и всеотдайна помощ при спасяване на пострадалите от катастрофата

Уважаеми колеги, изразявам своя дъл­бок рес­пект за Вашата адек­ватна и всеот­дайна помощ при спасяване на пос­т­радалите от теж­ката катас­т­рофа край Искър­с­кото дефиле, написа д-р Иван Маджаров, пред­седател на БЛС в писмо до лекарите, професионалис­тите по здравни грижи и служителите от ЦСМП – София, Враца, Мон­тана, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Воен­номедицин­ска академия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, УМБАЛ „Св.Анна-София”, БАПЗГ, съобщи Здраве.нет. В критични ситуации като тази, най-ясно се вижда не само професионал­ната под­готовка на медика, но и качес­т­вата на лич­ността му. При изпъл­нение на служеб­ния си дълг, ясно изразявате голямата си хуман­ност и на дело показ­вате, че сте верни на своята клетва, независимо от наг­нетеното нап­режение срещу медицин­с­ките лица и кризата на доверие в сек­тора, пише още д-р Маджаров. Вие, всички лекари и медицин­ски сес­три, всекид­невно демон­с­т­рирате висок професионализъм, сила и устой­чивост на духа, така че ком­петен­тно и всеот­дайно да се грижите за здравето и благосъс­тоянието на своите пациенти. Критични ситуация като тази, показ­ват Вашата способ­ност за бърза мобилизация, когато става дума за най-ценното, а именно – грижата и спасяването на човешки живот. Като лекар, се въз­хищавам на Вашата професионална отделеност, като граж­данин Ви благодаря! От името на БЛС, изказ­вам иск­рени съболез­нования на близ­ките на жер­т­вите, загинали в теж­ката и нелепа катас­т­рофа, завър­шва пис­мото си пред­седателят на БЛС.