Илиан Тодоров: 10 месеца чакам отговор за критичните пътища в Софийска област

Илиан Тодоров: 10 месеца чакам отговор за критичните пътища в Софийска област

Облас­т­ните управители да отговарят изцяло за ремон­тите на репуб­ликан­с­ките пътища, пред­лага облас­т­ният управител на Софийска област Илиан Тодоров. Тодоров, който е бивш депутат от Атака, е раз­говарят по темата с лидера на пар­ламен­тар­ната група на Обединените пат­риоти Волен Сидеров. Той ще пос­тави пред­ложението за обсъж­дане на коалиционен съвет. Облас­т­ният управител на Софийска област се надява ГЕРБ и пат­риотите да одоб­рят идеите за промени в Закона за пътищата. Така според него ще е ясно кой носи вината в случаи на катас­т­рофи като тази край Своге. Облас­т­ните управители, заедно с облас­т­ните админис­т­рации да се грижат изцяло за ремон­тите на пътищата и да поемат цялата отговор­ност за това. И когато не дай Боже се случи подобно нещо, да е ясно кой е отговорен за това и кой не си е свър­шил работата. А най-голямата цел е да има превен­ция. Защото в момента няма превен­ция.

Илиан Тодоров посочи, че през октом­ври миналата година е изп­ратил писмо до шефа на АПИ, дирек­тора на Облас­т­ното пътно управ­ление и до Минис­тер­с­кия съвет, в което са отбелязани пътищата в областта, които имат нужда от спешни ремонти и може да се стигне до катас­т­рофи. В списъка са и пътища в община Своге. Може ли 10 месеца да не получиш отговор за това пред­п­риети ли са някакви дейс­т­вия за ремонт на пътища, които са в критично със­тояние. Той смята, че и сега от АПИ трябва да предос­тавят на облас­т­ните управители договорите, които под­пис­ват за ремонт на репуб­ликан­с­ката пътна мрежа, защото в момента тези документи били тайна. По думите му “в АПИ са се самозаб­равили и нещата трябва да се поемат от облас­т­ните управители“. Според Закона за пътищата в момента репуб­ликан­с­ката пътна мрежа се управ­лява от Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“, а общин­с­ките пътища от Общините. Облас­т­ните управители за съжаление нямат никакви правомощия върху ремонта и под­дръж­ката на пътищата, кон­с­татира той. В Бъл­гария така седят в топ­лите си кресла едни самозаб­равили се хора, анонимни чинов­ници, екс­перти по нищоп­равене, които си поз­воляват да нарушават дори заповедите на министър-председателя, раз­г­неви се Тодоров.