След среща при премиера: Метеорологичният институт излиза от БАН?

След среща при премиера: Метеорологичният институт излиза от БАН?

Национал­ният инс­титут по метеорология и хид­рология излиза от струк­турата на БАН, решиха при премиера Бойко Борисов след заседанието на Минис­тер­с­кия съвет. На срещата са обсъдени два варианта и по-приемливият е бил НИМХ да бъде изведен извън БАН, като се запази оператив­ната дей­ност, а учените, които се занимават само с научна дей­ност, да изберат дали да останат в НИМХ или в БАН, поясни минис­търът на образованието Красимир Въл­чев. Окон­чател­ното решение за съд­бата на метеоролозите ще се реши на Общо съб­рание на БАН на 10 сеп­тем­ври. От ръковод­с­т­вото на Академията за заявили, че след като не може да се намери ком­п­ромис, вероятно един­с­т­веното решение е НИМХ вече да не бъде под шап­ката на БАН. Тази сут­рин синоп­тиците отново излязоха на протест. Нап­равихме пред­ложение за финан­сова независимост, колегите не го приемат и искат да останат извън струк­турата на БАН. Въп­росът ще бъде решен на Общо съб­рание. Ако това е решението на правител­с­т­вото, БАН ще се съг­ласи, каза пред­седателят на Академията акад. Юлиан Ревал­ски.

Ние сме демок­ратична организация, учените, които смятат, че мяс­тото им е в БАН, няма да срещ­нат пречки от наша страна, увери дирек­торът на НИМХ проф. Хрис­томир Брън­зов. Извеж­дането на НИМХ от струк­турата на БАН вероятно ще се случи поетапно, като най-краткият срок е това да стане след 1 януари 2019 г. Въз­можен срок е и октом­ври 2019 г., комен­тира Би Ти Ви.