Питат АПИ защо няма мантинела на опасен участък на Криводолско шосе

Питат АПИ защо няма мантинела на опасен участък на Криводолско шосе

Въз­мутени читатели сиг­нализираха в редак­цията на аген­ция Бул Нюз за опас­ност по ново ремон­тирания път между Враца и Криводол. Хората нас­тояват от АПИ да им отговорят защо фир­мата изпъл­нител на обекта “Трейс груп“ не пос­тавя вече няколко месеца ман­тинела на ремон­тирания след пропадане учас­тък. Преди няколко месеца пътят беше ремон­тиран, поради пропадане, но не бе пос­тавена задъл­жител­ната ман­тинела, пише врачанинът. Учас­тъкът всъщ­ност е много опасен, защото дерето там е дъл­боко и стръмно и същес­т­вува реална опас­ност от пътно произ­шес­т­вие, като това от пос­лед­ните дни край Своге. “Надявам се чрез вас АПИ да се задейс­т­ват и да реагират своев­ременно за пос­тавянето на лип­с­ващата ман­тинела преди да е станало късно!“, добавя врачанинът. За кон­т­рола на пътя отговаря АПИ, за която явно пос­тавените вместо ограж­дания сиг­нални табелки са дос­татъчни да спасят човешки живот при пътен инцидент.

С подобен тревожен сиг­нал се обърна към „Земя” и нашият читател Цвятко Цвет­ков, за опасен учас­тък между селата Мраморен и Голямо Пещене. Пътят е необезопасен, почти изос­тавен, регулира се само с пътни знаци, на които шофьорите на ТИР-ове не обръщат внимание и хвър­чат с пределна скорост. Катас­т­рофите са чести, преди две години дори и кметът на селото е загубил живота си в катас­т­рофа там, предуп­реди Цвет­ков. Никой не прави нищо, не обръща внимание на сиг­налите ми, оплака се човекът с повече от 40 години кариера в път­ното строител­с­тво.