Бизнес-организации също изразиха одобрение за „Визия за България”

Тър­сим пар­т­ньори, с които да обсъдим „Визия за Бъл­гария” и заедно да вър­вим нап­ред. Правим го, за да може нещата, които трябва да се променят, да не бъдат измис­лени лабораторно от политици, които няма да ги осъщес­т­вят, а да бъдат обсъдени с хората в реал­ния биз­нес”. Това каза зам.-председателят на НС на БСП Кирил Доб­рев на среща с пред­с­тавители на БСЧП „Въз­раж­дане”. Той добави, че социалис­тите осъз­нават, че няма как да правят социална политика без раз­вита икономика. „Затова трябва да под­к­репим реал­ната икономика, за да можем да осъщес­т­вяваме своите идеи в социал­ната сфера и сме зас­тъпили тези идеи във Визията”, добави Доб­рев.  Той заяви, че целта на левицата е всеки един бъл­гарин да намери себе си във „Визия за Бъл­гария” и това е ней­ният смисъл. „Правим срещи с бран­шови организации и граж­дани, за да могат те да дадат своите пред­ложения и да намерят себе в този документ”, каза още Кирил Доб­рев.

Много често пар­тиите идват на власт и се чудят какво да правят с нея. Ние искаме да нап­равим обрат­ното– да знаем какво ще правим, когато хората ни дадат своето доверие. Отворени сме за отк­ровен диалог с всички върху основ­ните елементи на „Визия за Бъл­гария”. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Крум Зар­ков. Той добави, че левицата е  ангажирала екип, който събира всички пред­ложения, за да може в края на годината да излезе пред бъл­гарите с ясна визия за това, което трябва да се нап­рави в Бъл­гария, за да излезем от пороч­ния кръг, в който страната ни се намира.

Визия за Бъл­гария”  ни нап­рави огромно впечат­ление със своята сериоз­ност и задъл­боченост. Хубаво е, че се мисли нап­ред и БСП си дава сметка за това, което става в страната и че то не е добро”. Това каза по време на срещата пред­седателят на БСЧП „Въз­раж­дане” Вик­тор Серов. Той добави, че Бъл­гария е най-бедната дър­жава членка на ЕС, с най-висока смър­т­ност, най-ниска раж­даемост и най-висока коруп­ция и тези няколко показателя ни определят като дър­жава в момента. „Когато управ­лява, БСП трябва да реши тези проб­леми, за да не бъдат бъл­гарите мал­цин­с­тво в соб­с­т­вената си дър­жава”, каза още Серов.