Градският съвет на БСП – София и Градският съвет на БАС организират тържествено честване на 9 септември

В 17,00 часа – Под­насяне на цветя на памет­ника на Нез­най­ния воин, с учас­тието на народни пред­с­тавители и общин­ски съвет­ници;

В 17,20 часа – Под­насяне на цветя на памет­ника на Съвет­с­ката армия, с учас­тието на народни пред­с­тавители, общин­ски съвет­ници и на пред­с­тавители на посол­с­т­вото на Рус­ката федерация в Бъл­гария;

В 17,30 часа - От памет­ниците на Васил Лев­ски и Христо Ботев в Борисовата градина тръгва шес­т­вие към Брат­с­ката могила.

В 18,00 часа започва тър­жес­т­веният митинг на Брат­с­ката могила.