Да обединим младите чрез знание, призова Румен Радев

Напос­ледък е модерно всички на Бал­каните да говорим за свър­заност – основно в областта на тран­с­порта, на енер­гетиката, дигитализацията. Но една такава свър­заност ще остане „осакатена“, ако не успеем да обединим нашите млади хора в областта на образованието и науката. Това заяви президен­тът Румен Радев пред учас­т­ниците в Десетата кон­ферен­ция на Бал­кан­с­кия физически съюз. Тази година меж­дународ­ният форум се проведе в София под пат­ронажа на дър­жав­ния глава през почив­ните дни.

Румен Радев изрази надежда, че учените, учас­т­вали във кон­ферен­цията, ще продъл­жат да работят именно за свър­заност в региона в областта на науката и образованието, а пол­зот­вор­ните дис­кусии ще пос­тавят началото на нови пар­т­ньор­с­тва.

По думите на президента, провеж­дането в София на форума, съб­рал стотици уважавани учени от Бал­каните, е приз­нание за страната ни и за Съюза на физиците в Бъл­гария. Привет­с­т­вам вашите усилия и големи пос­тижения в една от най-всеобхватните, красиви и мощни науки. Физиката е наука, без която индус­т­риал­ната революция и прог­ресът на човечес­т­вото не биха били въз­можни, посочи дър­жав­ният глава.

Президен­тът отбеляза, че няма област от нашето ежед­невие днес, в която фун­дамен­тал­ната и прилож­ната физика да не присъс­т­ват и в това се със­тои голямата отговор­ност и предиз­викател­с­тво пред всички учени физици, а именно да продъл­жават прог­реса на човечес­т­вото. Като пример дър­жав­ният глава посочи авиацията: „Като пилот летях с огром­ната убеденост в себе си за безопас­ността и успеш­ния изход на полета, защото стотици брилян­тни умове в областта на физиката поколения наред бяха „рег­ламен­тирали“ всичко в тази наука“, заяви Румен Радев.

Членове на бал­кан­с­кия съюз са национал­ните физически организации на Албания, Бъл­гария, Кипър, Репуб­лика Македония, Гър­ция, Черна гора, Мол­дова, Румъния, Сър­бия и Тур­ция. В трид­нев­ния меж­дународен форум в София учас­т­ваха над 400 специалисти.