Майките на деца с увреждания дадоха срок за обсъждане на три закона

Майките на деца с увреждания дадоха срок за обсъждане на три закона

Май­ките на деца с увреж­дания дадоха срок на депутатите до 1 октом­ври да започне обсъж­дането в пакет на три законоп­роекта — за лич­ната помощ, за хората с увреж­дания и за социал­ните услуги, съобщи една от протес­тиращите майки от палат­ковия лагер в София, цитирана от БНР. Родителите гот­вят и специална акция, с която ще пос­рещ­нат депутатите на работ­ните им места в началото на новия пар­ламен­тарен сезон. Входът ни е в черно, с черни знамена, така ще им напом­ним, че много малко време остава до 1-ви октом­ври и трябва да се зах­ванат за работа, за да има реформа за хората с увреж­дания, поясни тя. Припом­няме, че на 28 август окон­чател­ният вариант на проекта за Закон за хората с увреж­дания, бе пуб­ликуван в пор­тала за общес­т­вени обсъж­дания на Минис­тер­с­кия съвет. На 29 август, хората с увреж­дания пък внесоха в деловод­с­т­вото на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването над 20 жалби, с които нас­тояват за отмяна на промените в наред­бата за ТЕЛК. Според жал­боподателите правилата ощетяват социал­ните им добавки. Процен­тът работос­пособ­ност зависи вече най-много от основ­ната диаг­ноза. Заместник-министърът на здравеопаз­ването Свет­лана Йор­данова увери, че хората с тежки заболявания няма да пос­т­радат от новата наредба за медицин­ска екс­пер­тиза.