Парламентарната сесия започва днес

Днес, 4 сеп­тем­ври, започва новата пар­ламен­тарна сесия. Пар­ламен­тът заседава извън­редно във втор­ник от 13 ч. От днев­ния ред на депутатите става ясно, че те са решени бързо да нап­равят промени в закона по пътищата, заради трагич­ния инцидент от 25 август край Своге, при който загинаха 17 души.

Още в 11 ч членовете на пар­ламен­тар­ната комисия по регионални въп­роси ще се съберат, за да обсъдят изменения в закона за пътищата. Негов вносител е депутатът от ГЕРБ Алек­сан­дър Нен­ков.

По традиция отк­риването на новия политически сезон е съп­роводено със слова на политичес­ките лидери, в които те изразяват приоритетите си през него. Със сигур­ност водачите на депутатите на ГЕРБ и БСП Цветан Цветанов и Кор­нелия Нинова гот­вят огнени слова. Премиерът Бойко Борисов обаче няма да ги чуе, тъй като по същото време е на посещение в Израел. Визитата на Борисов в еврейс­ката дър­жава е двуд­невна.

Днев­ният ред на заседанието включва първо четене на промени в Закона за здравето, както и три годишни док­лада за 2017 г. — един на Бъл­гар­с­ката академия на науките (БАН) и два на Комисията за регулиране на съоб­щенията (КРС). Народ­ните пред­с­тавители ще обсъж­дат и спогодба със Саудит­ска Арабия.

Правил­никът на Народ­ното съб­рание пред­вижда есен­ната сесия да започва в пър­вата сряда от сеп­тем­ври, преди лят­ната си вакан­ция обаче депутатите решиха да заседават извън­редно на 4 сеп­тем­ври, за да могат да почиват на 7 сеп­тем­ври.