15 000 българи отново показаха обичта си към Русия на Събора на язовир „Копринка”

15 000 българи отново показаха обичта си към Русия на Събора на язовир „Копринка”

Тази година събитието бе посветено на 140 години от Освобождението на България и премина под мотото „Европа е по-силна с Русия”

Около 15 хиляди души се съб­раха и тази година край стената на язовир “Коп­ринка“ за 15-я пореден път традиционен събор на приятелите на Русия в Бъл­гария, съобщи КРОСС. Тази година той е пос­ветен на 140-ата годиш­нина от края на Руско-турската освободителна война (18771878) и премина под нас­лов “Европа е по-силна с Русия“. На събитието присъс­т­ват и гости от приятел­ска Русия: Сер­гей Гав­рилов от Комисията за духовно раз­витие и  кул­тура в Рус­ката Дума, Алек­сан­дър Фоменко от Съюза на писателите. Привет­с­т­вия към присъс­т­ващите на събора се получиха от президента Радев, от пат­риарх Неофит, от губер­натора на Крим и много други сърат­ници на идеята.

Организатори на събора са Национално движение “Русофили“, Коор­динацион­ният съвет “Бъл­гария — Русия“ и община Казан­лък, с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите и на Дър­жав­ната аген­ция по горите.

Срещата на русофилите в Бъл­гария по традиция започна с пок­лонение пред Памет­ника на свободата на връх Шипка. „Любовта между бъл­гар­с­кия и рус­кия народи може да устои на всяка политическа буря, на всяко тен­ден­циозно и злонамерено преиначаване на истината“, се казва в привет­с­т­вието, което президен­тът Румен Радев изп­рати до русофилите на Коп­ринка: „Благодаря на учас­т­ниците в национал­ния събор, че вече 15 години показ­ват с присъс­т­вието си тук, че нищо не може да омаловажи значението на приятел­с­ките отношения между Бъл­гария и Русия и доказаната съп­ричас­т­ност между нашите два народа“.

Съборът край язовир “Коп­ринка“ е най-мащабното мероп­риятие на НД “Русофили“, която днес наб­роява над 35 хиляди организирани членове и  има 226 клуба в цялата страна. Инициативата принад­лежи на бъл­гари, работили някога в Коми. През 2003 г. те се събират в окол­нос­тите на София за пър­вия събор, в който тогава се включ­ват около 800 души. През пос­лед­ните години проявата събира между 10 и 15 хиляди учас­т­ници от цялата страна — хора, работили или учили в Русия, почитатели на рус­ката кул­тура, радетели за съх­раняване на друж­бата, традициите и паметта, които свър­з­ват двата народа, както и за раз­витие на сът­руд­ничес­т­вото в пер­с­пек­тива.

Под­робен репор­таж за събитието може да прочетете в утреш­ния брой на ЗЕМЯ