Майки поискаха от Столичната община повече ясли и училища

Майки поискаха от Столичната община повече ясли и училища

Майки протес­тираха пред Столич­ната община с искане за повече ясли, дет­ски градини и училища в столицата вчера. Демон­с­т­рацията беше организирана от инициатив­ния комитет “За качес­т­вена и иновативна образователна сис­тема“. Те съоб­щиха и за нерешения проб­лем с препъл­нените групи с над 30 деца и лип­сата на пер­сонал, комен­тира БНТ.

Минути след началото на протеста пред­седателят на пос­тоян­ната комисия по образование, кул­тура, наука и кул­турно многооб­разие Малина Едрева слезе при протес­тиращите и ги покани на раз­говор в общината. Тя ги упрекна, че са излезли на протест при положение, че още на 5 сеп­тем­ври е свикана работна група, в която учас­т­ват и пред­с­тавители на инициатив­ния комитет. Заместник-кметът по образованието д-р Чобанов призна, че в яслената въз­раст има голям недос­тиг на места и обясни, че един­с­т­веното решение е строител­с­т­вото на нови, което и общината прави.