При управлението на ГЕРБ всеки ден избухват скандали, категорична е Весела Лечева

При управлението на ГЕРБ всеки ден избухват скандали, категорична е Весела Лечева

Като опозиционна пар­тия, решихме, че е наш дълг и отговор­ност, пред хората, да споделим нашите виж­дания за раз­витието на Бъл­гария, да тър­сим идеи и пред­ложения“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Весела Лечева в Бан­ско на среща с граж­даните във връзка с „Визия за Бъл­гария“. Тя под­черта, че в страната има много проб­леми– като  демог­раф­с­ката криза, задъл­бочаващи се социални неравен­с­тва, обез­людяващи райони, нерав­номерно раз­витие на районите, бед­ността и нис­ките доходи. „Това бе причина да съз­дадем този документ и той е отворен да бъде допъл­ван с ваши пред­ложения. Целта е да живеем в модерна Бъл­гария, където дър­жавата е гарант за сигур­ността на всички бъл­гари, за една спокойна и пред­видима биз­нес среда, да бъдем страна с активна дър­жавна под­к­репа към бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво“, обясни тя. Лечева под­черта, че и в НС левицата ще продължи да върши своята работа и даде пример– че тази сед­мица БСП внася законоп­роект в под­к­репа на род­ните произ­водители, както и законоп­роект срещу двой­ните стан­дарти при храните.

Весела Лечева под­черта, че в сферата на регионал­ната политика основна цел на БСП е да се намали дис­баланса между отдел­ните райони и да се помогне на всеки район да раз­вие своите приоритетни сек­тори. Тя под­черта, че без­с­порно за Бан­ско това е туриз­мът и трябва да се работи в посока той да стане целогодишна европейска турис­тическа дес­тинация. „Това е въз­можно да стане, ако се насочат приоритетно инвес­тиции в инф­рас­т­рук­тура, под­к­репа на мес­т­ното произ­вод­с­тво и инициативи от страна на правител­с­т­вото“, под­черта Весела Лечева. Десет години един човек управ­лява страната между две карета карти и един мач. Всеки ден избух­ват мините на това управ­ление. Лакър­диите му омръз­наха на хората. Няма как да принизиш и профанизираш раз­говора за бъдещето на страната. Спекулациите на ГЕРБ са начин и стил на управ­ление. Затова и пар­ламен­тът е на критич­ното ниво на доверие”, комен­тира тя. Според нея всички в страната са наясно, че трябва да има промяна на модела на управ­лението. „Тези училища и тротоари, които Борисов отк­рива, са пос­т­роени с парите на всички бъл­гар­ски граж­дани. Хората зас­лужават по-добро качес­тво на живот и въз­наг­раж­дение за труда си”, категорична бе Лечева.

Управ­ляващите претен­дираха за един много прецизен антикоруп­ционен орган и законодател­с­тво. Ние имахме притес­нения, че той няма да свърши своята работа, тъй като е положен на грешна основа”, отговори Лечева на въп­рос, дали биз­нес­мени финан­сират работата на политичес­ките пар­тии. Според нея БСП е била винаги отк­рита– как се финан­сира ней­ната дей­ност. Тя обърна внимание, че кон­т­ролиращата админис­т­рация на раз­ход­ването на общес­т­вения ресурс се раз­дува все повече и повече, а резул­тат няма, като припомни, че през август сме били свидетели на пътни инциденти, резул­тат от лошо изг­радена инф­рас­т­рук­тура, но за която е платена огромна сума пари. „Ние искаме да сменим модела, който докара Бъл­гария в чел­ните класации по коруп­ция и на пос­ледни места по доходи”, добави зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария”.

Весела Лечева каза, че ПГ на „БСП за Бъл­гария” ще гласува против наз­начението на новите минис­три, защото нищо от това, което до този момент се е пред­лагало като политика няма да се промени. „Няма заявки за промяна на политиката нито в Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие, но най-вече в Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи”, посочи още тя. Лечева поясни на водещия, че КС вече се е произ­несъл, че оставки на минис­три не се гласуват.

  „Всяка дър­жава има поне 5 кон­курен­тни предим­с­тва, което важи и за всеки регион. Като приоритетни предим­с­тва Бан­ско трябва да има модерно земеделие, био продук­ция, туризъм и преработ­вателна промиш­леност“, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата Атанас Кос­тадинов. Той под­черта, че неп­риемането на плана за управ­ление на Национален парк „Пирин“ и това, че пос­тоянно се намира начин да се обжалва, е лоша услуга  за граж­даните и биз­неса от региона и не защитава бъл­гар­с­ките интереси. По думите му, когато се взимат такива решения, трябва да се следи те да бъдат полезни за мес­т­ната икономика и да отговаря на национал­ните приоритети. Според него трябва както на национално ниво, така и на регионално  да се определят кон­к­ретни приоритети,  които да се раз­виват от дър­жавата. „За да пос­тиг­нем всичко това,  са необ­ходими справед­ливост за хората, раз­витие на региона и политическа воля“, заяви Атанас Кос­тадинов.

Дър­жавата трябва да е гръб на бъл­гар­с­ките пред­п­риемачи“, заяви народ­ният пред­с­тавител Жельо Бой­чев. Той под­черта, че трябва да се смени социално-икономическият модел, който кон­цен­т­рира финан­совите ресурси в малка група хора за сметка на мнозин­с­т­вото бъл­гар­ски граж­дани. По думите му дър­жав­ните дружес­тва трябва да бъдат управ­лявани така, че да могат да решават проб­лемите на хората и да носят печалба. „Бъл­гария се нуж­дае от радикална промяна, която не е само въп­рос– кой е на власт, но и какво ще прави. Който и да дойде, ако продължи така, няма да пос­тигне нуж­ните за Бъл­гария резул­тати“, категоричен бе той.

Жельо Бой­чев под­черта, че Борисов и правител­с­т­вото му нямат оправ­дание за това, че не могат да реализират потен­циала на Бъл­гария в планин­с­кия туризъм. „Ние отдавна сме приели позиция на НС на БСП за раз­витието му. Искам да знаете, че имате нашата под­к­репа за раз­витие на вашия регион‘, заяви той.

Как в Бъл­гария да се вър­нат младите хора, които избягаха. Законите ни са прием­ливи за раз­витите демок­рации, след като сме в ЕС. Дали се спаз­ват? Има органи, които да гаран­тират прилагането на законите и опаз­ването на общес­т­вения ред, но МВР се ръководи от Бойко Борисов,  за да обс­лужва ГЕРБ“, заяви народ­ният пред­с­тавител от БСП Красимир Янков. По думите му граж­даните са пос­тавени в положение да се страхуват от сил­ния пред­с­тавител на властта, за който МВР се грижи – кмет, народен пред­с­тавител, общин­ски съвет­ник, политически ръководител от пар­тиите в управ­ляващото мнозин­с­тво. „Изход има! Нов модел на сът­руд­ничес­тво на органите на реда с граж­дан­с­кото общес­тво и нов модел на фун­к­циониране на сек­тор „Сигур­ност“, независим от политическа намеса“, категоричен бе Янков.