ЕКОПАК продължава с благородната инициатива „Стара хартия за нова книга”

ЕКОПАК продължава с благородната инициатива „Стара хартия за нова книга”

На 16 септември в навечерието на първия учебен ден малките столичани ще могат да се включат в каузата на опазването на природата

В навечерието на пър­вия учебен ден София ще бъде домакин на национал­ната екоинициатива „Стара хар­тия за нова книга“ за шести пореден път. На 16 сеп­тем­ври 2018 г. между 10,00 и 19,00 часа всяко дете, което заедно с въз­рас­тен прид­ружител донесе 5 кг стара хар­тия за рецик­лиране на бул. „Витоша“ №37, пред Книжен цен­тър „Гринуич“, ще получи нова дет­ска книга по избор.

А всички малки екоен­тусиасти, които предадат допъл­нителни 5 кг хар­тия, ще бъдат въз­наг­радени с новото специално издание на „ЕКОПАК Бъл­гария“ „Грийн тийн“. Така в рам­ките на деня децата могат да получат мак­симален брой две книги, независимо от количес­т­вото на предадената хар­тия. Раз­бира се, допъл­нителни изненади очак­ват всички, които учас­т­ват в предиз­викател­с­т­вата и игрите в праз­нич­ната прог­рама. 

Основ­ната цел на организаторите от „ЕКОПАК Бъл­гария“ и Книжен цен­тър „Гринуич“ е

децата да се научат да полагат грижи за природата и за града си

и още от ранна дет­ска въз­раст да обик­нат книгите и четенето. Традиционно кам­панията в София се провежда под пат­ронажа на кмета Йор­данка Фан­дъкова и отново е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столична община за 2018 г. 

Тази година организаторите отп­равят специално предиз­викател­с­тво към децата, които се включат в събитието в София: „Стани фотог­раф на „Стара хар­тия за нова книга“. Мал­чуганите трябва да уловят най-добрия миг от праз­нич­ния ден и да изп­ратят сним­ката си с помощта на въз­рас­тен до 25 сеп­тем­ври 2018 г. на фейс­бук страницата на кам­панията. Авторите на трите най-добри фотог­рафии ще получат наг­ради. Пъл­ните условия на кон­курса можете да отк­риете тук: http://www.greenwich.bg/ 

Това далеч не е един­с­т­вената изненада, която очаква всички деца. За нас­т­роението на гос­тите ще се пог­рижат звез­дите от „БОН-БОН“, които ще пос­тавят началото на праз­нич­ния ден. В специал­ната прог­рама ще се включат талан­тите от „Voice Academy“ и от клуба по спор­тни танци „PRO DANCE“. Зрителите ще се нас­ладят на кук­лената теат­рална пос­тановка „Чер­вената шап­чица“, пред­с­тавена от „Театъра на приказ­ките – София“ в нов вариант. 

Всяка година кам­панията има литературна тематика, вдъх­новена от популярно дет­ско заг­лавие.

През 2018 г. мал­чуганите ще имат въз­мож­ност да влязат в „дреш­ника“ на приказ­ния свят на Нар­ния, където водещата на „Фамилно“ по Bulgaria ON AIR Деляна Маринова-Джуджи, която е и пос­ланик на каузата, им е под­гот­вила още предиз­викател­с­тва и наг­ради. Книгите от поредицата „Хрониките на Нар­ния“ на Клайв С. Луис са осигурени за праз­ника от издател­с­тво „Труд“, основен пар­т­ньор на инициативата. А за да остане денят незаб­равим, всички, предали старата си хар­тия, ще могат да си нап­равят снимка за спомен във фотобуд­ката на PHOTO KING „Светът на Нар­ния“. 

Освен книгите от поредицата за Нар­ния, децата ще могат да избират между десетки други заг­лавия в раз­лични жан­рове. В избора ще им помага водещата на „Новините ON AIR“ Лилия Мус­такова, потомка на основополож­ника на книгопечатането в Бъл­гария Никола Карас­тоянов. 

След 16,00 часа мал­чуганите ще имат въз­мож­ността да получат значка „Стара хар­тия за нова книга“, но един­с­т­веният начин за това е да я нап­равят сами в тематич­ната работил­ница на Фон­дация „Светът на Мария“. 

Кам­панията вече премина през градовете Бур­гас и Хас­ково, а след София инициативата ще се проведе в още три големи общини – в Русе на 23 сеп­тем­ври, в Плевен на 24 сеп­тем­ври и в Плов­див на 29 сеп­тем­ври.