Паргов към Куба: Следвайте китайския модел, на повтаряйте нашите грешки след 1990-а

Паргов към Куба: Следвайте китайския модел, на повтаряйте нашите грешки след 1990-а

Не допус­кайте греш­ките, които Бъл­гария нап­рави след промяната. Ние плащаме много висока цена за този път, който изб­рахме от 1990 година насам. Това каза лидерът на БСП — София Калоян Пар­гов на Негово превъз­ходител­с­тво Педро Пабло Сан Хорхе Род­ригес, пос­ланик на Куба в Бъл­гария. Двамата присъс­т­ваха на тър­жес­т­вено събрание-концерт в “Красна поляна“. “Куба днес се променя съоб­разно изис­к­ванията на глобал­ния свят, но го прави без да отс­тъпва от онова, което Фидел Кас­тро завеща на народа си, каза Калоян Пар­гов. — Страната има нова кон­с­титуция, прави икономически и админис­т­ративни промени, но не за сметка на идеите от революцията. Досега много пъти сме говорили с пос­ланик Сан Хорхе по тези теми и ще си поз­воля да му дам един съвет: Не допус­кайте греш­ките, които Бъл­гария нап­рави! Не поемайте по този път. Ние днес плащаме много висока цена за тези грешки. Изберете китайс­кия модел. Той дава резул­тати. Китай е супер­сила. Там има социалис­тическа сис­тема, но и раз­вита икономика и рас­теж, за който ние може само да меч­таем. Много бих искал отношенията между Бъл­гария и Куба да бъдат по-задълбочени. За съжаление, за тази цел не сме дос­татъчни само ние, социалис­тите. Много бих искал също така в тази нова икономическа зона, в която Куба предос­тавя въз­мож­ност да се включат раз­лични дър­жави със своите икономики, да присъс­тва отчет­ливо и Бъл­гария. Така, както години наред е присъс­т­вала. Ако Бъл­гария наис­тина иска да се заяви на кар­тата на света, Европа и ЕС не са дос­татъчни за това. Бъл­гария трябва да се обърне към такива заб­равени, поизос­тавени дес­тинации, в които все още я приемат с отворени обятия, въп­реки греш­ките от пос­лед­ните 30 години. Имам пред­вид Куба, Виет­нам, Китай, дър­жавите от Латин­ска Америка, заяви Пар­гов.