Протест призовава столът на НС да бъде отворен за солидарна кухня

Протест призовава столът на НС да бъде отворен за солидарна кухня

Протест „Солидарна кухня“ пред НС призова вчера столовата на пар­ламента да бъде освободена за пол­з­ване от самоор­ганизирани солидарни кухни всяка неделя.

Пред БНР Галина Лачева от активис­тите на светов­ното движение „Храна, а не война“ обясни, че пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво и пуб­лич­ната соб­с­т­веност е крайно време да бъде реално пуб­лична, общес­т­вена, а не превър­ната в час­тна дър­жавна соб­с­т­веност. Ако твър­дим, че Народ­ното съб­рание е народно, то трябва народ­ното в него да си личи. Когато депутатите не са в пар­ламента, хората в нерав­нос­тойно положение, които няма къде другаде да се хранят, звучи логично да имат въз­мож­ност да се въз­пол­з­ват от това прос­т­ран­с­тво също и то не срещу някаква суб­сидия, не с условие да им бъдат осигурявани някакви специални ресурси, става дума за провеж­дане на солидарна кухня. Активис­тите искат столовата не само на депутатите, а и на всички дър­жавни админис­т­рации да бъдат отворени за солидарни кухни. Лачева обясни, че това не означава, че дър­жав­ната админис­т­рация ще плаща за тази храна. Не искаме нищо друго, освен общес­т­вената соб­с­т­веност да бъде дос­тъпна, категорична е тя. Режисьорът и докумен­талист Леа Маринова обясни, че това, което движението „Храна, а не война“ прави, е на абсолютно доб­роволни прин­ципи. Няма никаква под­к­репа. Те сами се борят с изк­лючително много предиз­викател­с­тва и успяват.