Левицата защити правото на гражданите за справедлив съд

Левицата защити правото на гражданите за справедлив съд

• Кор­нелия Нинова: Даваме промените в Административно-процесуалния кодекс на Кон­с­титуцион­ния съд

• Крум Зар­ков: ГЕРБ зас­т­раши дос­тъп­ността, пуб­лич­ността и въз­мож­ността за обжал­ване в процеса

Какво ще се случи, ако АПК бъде приет — решенията за правата на граж­даните ще се вземат „на тъмно“. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в дебатите по ветото на президента върху Админис­т­ративно процесуал­ния кодекс, предаде аген­ция „Фокус“.

Общес­т­вото няма да има дос­татъчно инфор­мация, както и жур­налис­тите. Това е нарушаване на прин­ципа за дос­тъп до инфор­мация“, обяви тя.

С тези пред­ложения се обръща досегаш­ният прин­цип на правовата дър­жава, на кон­с­титуцион­ния ред. Заседанията, в които граж­даните защитават правата си, сега ще бъдат зак­рити, по изк­лючение отк­рити. А не обрат­ното, както беше досега“, обясни Кор­нелия Нинова. „Увеличава се раз­мерът на так­сите, когато граж­даните искат да защитят свое право“, изтъкна тя.

Не става въп­рос за пар­тийни интереси, а за прин­ципи на кон­с­титуцион­ния ред“, комен­тира лидерът на БСП. „Много от граж­даните няма да могат да защитят и да тър­сят правата си. Увеличението на так­сите вероятно няма да е посилно за тези, които искат да обжал­ват отказ за социални помощи“, каза още Нинова.

Ако днес приемете отново АПК, в името на Кон­с­титуцията, правовата дър­жава и защитата на правата на граж­даните, от БСП сме под­гот­вили и под­писали жалба до Кон­с­титуцион­ния съд. В деня, в който АПК бъде обнарод­ван, я внасяме, заяви лидерът на БСП.

Нарушен е основно прин­ципът за раз­делениe на влас­тите. Това е сериозен удар по правовата дър­жава и сериозно посегател­с­тво върху дър­жав­ността и основите ѝ заложени в Кон­с­титуцията“, заяви лидерът на БСП.

 

Вие залагате защитата на влас­тимащите от правата на граж­даните. С тези норми, независимо кой управ­лява, изп­равяте дър­жава срещу народ“, обяви Кор­нелия Нинова.

 

Ние се борим за по-лесен дос­тъп до правосъдие за обик­новения граж­данин. Това заяви сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Филип Попов от пар­ламен­тар­ната трибуна, съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. Той припомни, че става въп­рос за 19 закона, които касаят социал­ното осигуряване, обик­новените граж­дани, юридичес­ките лица. „Не може да се пос­тавя равен­с­тво между админис­т­ративно съдоп­роиз­вод­с­тво и граж­дан­с­кото и въвеж­дането на пропор­ционални такси за тях”, заяви той.

 

Целите на админис­т­ратив­ното произ­вод­с­тво са раз­лични от тези на граж­дан­с­кото”, допълни Попов. „Би след­вало от трибуната на НС да защитим основ­ните прин­ципи в една правова и демок­ратична дър­жава по отношение на дос­тъп до правосъдие, по отношение на вър­ховен­с­тво на закона”, заяви Филип Попов.

 

Той припомни, че тези прин­ципи са „очевидно и ясно нарушени” с тек­с­товете, върху които президен­тът налага вето. „Всички тек­с­тове са пред­ложени от управ­ляващото мнозин­с­тво, което се опитва да узур­пира цялата власт”, зак­лючи Филип Попов.

Ветото на президента трябва да бъде привет­с­т­вано и под­к­репено, а спор­ните тек­с­тове трябва да бъдат обсъдени внимателно и преценени отново. Раз­говорът си зас­лужва. От него зависят правата на нашите граж­дани“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков. Той обясни, че основ­ните белези, по които може да бъде съдено за съдеб­ния процес, са нарушени с пред­лаганите изменения – дос­тъп­ност до съд, пуб­лич­ност на процеса, въз­мож­ност да се обжалва решението. „И трите белега са сериозни зас­т­рашени“, допълни Зар­ков. „За пореден път ни се налага да прег­ледаме отново законоп­роект, благодарение на реак­цията на президента“, комен­тира той. По неговите думи админис­т­ратив­ното правосъдие е основ­ното сред­с­тво за защита срещу тези, които волно или поради грешна преценка злоупот­ребяват с властта си и вместо да изпъл­няват законите, ги нарушават. „Изпъл­нител­ната или мес­т­ната власт срещу граж­даните — това е админис­т­ратив­ният процес. Силата, без съм­нение, в този процес е на страната на властта. Един­с­т­вената защита на хората е законът и процедурата“, обясни Зар­ков. Според него, ако законът е на страната на граж­даните, то всеки човек, засег­нат от решението, без значение на материал­ното или служеб­ното си положение, може да му се противопос­тави.