23 първолаци в община Трън, 20 – от ромски произход

23 първолаци в община Трън, 20 – от ромски произход

В община Трън само 23 пър­вок­лас­ници ще прек­рачат училищ­ния праг, съобщи дирек­торът на един­с­т­веното учебно заведение в града — СУ “Гео Милев“ Кос­тадинка Крумова. Децата са с шест повече от миналата година, уточни тя. Двай­сет от пър­вок­лас­ниците са от ром­ски произ­ход. Поради липса на работни места хората напус­кат Трън­ско и не можем да сфор­мираме пълни паралелки, комен­тира още Крумова.

По думите й във втори клас ще учат 17 деца. Един­с­т­вено в трети клас от начал­ния етап има пълна паралелка. Общо 257 деца учат в трън­с­кото училище от първи до дванай­сети клас. От десет години училището е средищно и защитено. Има учители по всички пред­мети. Въп­реки че преоб­ладават деца от уяз­вими групи, резул­татите от дър­жав­ните зрелос­тни изпити са много добри, посочи училищ­ната дирек­торка, цитирана от БТА. Материал­ната база на СУ “Гео Милев“ е много добра. Тази година с усилията на учителите са нап­равени вът­решни подоб­рения, допълни Крумова.