Президентът: У нас погазването на закона се превърна в норма

Президентът: У нас погазването на закона се превърна в норма

У нас някак си се превърна в норма погаз­ването на закона, а когато някой го спазва, вие ме питате защо. Аз мисля, че това вече е диаг­ноза за нашата демок­рация. Няма как да под­пиша указ, при положение че няма съг­ласуване, което законът изис­ква за всеки проект на акт, който съдържа пред­ложение за указ.“ Това заяви президен­тът Румен Радев пред жур­налисти в Казан­лък в събота, в отговор на въп­рос дали ще под­пише указ за освобож­даване от поста на глав­ния сек­ретар на МВР Младен Маринов, номиниран за минис­тър на вът­реш­ните работи.

Дър­жав­ният глава под­черта, че ясно е посочил какво трябва да се нап­рави и го е обяс­нил където трябва. Законът трябва да се спазва на най-високо ниво, ако искаме да се спазва и по-надолу, категоричен беше Румен Радев.

Мисля и че е малко странно да ми задавате този въп­рос след случая в Пер­ник с арес­тувани жур­налисти, който вече ни прос­лави по страниците на светов­ния печат, докато вие удобно мъл­чахте“, посочи още президен­тът.

Попитан за пред­с­тоящото учас­тие на делегация, водена от бъл­гар­с­кия министър-председател, която ще пред­с­тави страната ни на заседанието на Общото съб­рание на ООН, дър­жав­ният глава под­черта, че „обил­ните обяс­нения от Минис­тер­ски съвет категорично не отговарят на истината.“ „Проб­лемът изобщо не е дали ще ходи президен­тът или премиерът. Проб­лемът е дали се спазва законът, как се вземат решенията и дали се спазва духът на Кон­с­титуцията“, заяви Румен Радев. Президен­тът посочи и че Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи е нотифицирало в ООН премиера като ръководител на бъл­гар­с­ката делегация без абсолютно никакво уведомяване на президен­т­с­ката инс­титуция.

Всички други впос­лед­с­т­вие срещи, писма, те са пос­т­фак­тум. А между другото от пис­мата много ясно личи лип­сата на съг­ласуване“, под­черта още дър­жав­ният глава