Българи протестират, искат промяна в модела на управление и оставки

Българи протестират, искат промяна в модела на управление и оставки

Протест се проведе пред Народ­ното съб­рание в столицата вчера. Той е организиран от бъл­гарите в чуж­бина в социал­ните мрежи. Инициатори на протеста са живеещият в Лон­дон Емил Русанов, соб­с­т­веник на сайта “Будил­ник“, Росен Миленов и Светос­лав Коз­лу­джов. Бъл­гари от страната и чуж­бина се очаква да демон­с­т­рират както пред сградата на пар­ламента в столицата, така и пред посол­с­т­вата на Бъл­гария по света. Протес­тът продължи три дни. В сряда бъл­гари планират и протест пред цен­т­ралата на ЕК в Брюк­сел, съобщи аген­ция КРОСС. Какви са основ­ните им искания – недовол­ните нас­тояват за незабавно оттег­ляне на всички пар­тии, незабавна промяна на политичес­ката сис­тема, но в същото време искат пар­ламен­тът да продължи да работи, за да може да се излъчи нов кабинет, определен от граж­даните, отбеляза „Нова телевизия”. Още преди ден от МВР увериха, че във връзка със заявения протест в цен­търа на София и съв­падането му с още няколко пуб­лични мероп­риятия, е съз­дадена организация за спокой­ното им протичане, комен­тира Дарик радио. Засилено е полицейс­кото присъс­т­вие, за да не се съз­дава нап­режение и да няма провокации. Осигурено е дос­татъчно полицейско присъс­т­вие, за да не се допуска нарушаване на общес­т­вения ред и спокойс­т­вието на граж­даните. Въз­можни са временни спирания или пренасоч­ване на движението при необ­ходимост. Целта е да не се пречи на очак­вания засилен трафик заради пред­с­тоящия първи учебен ден и зав­ръщането на голям брой автомобили в столицата. Осигурен е дос­татъчен полицейски със­тав, който да гаран­тира мир­ното протичане на протес­т­ните дейс­т­вия и спаз­ването на общес­т­вения ред.