Зарков: Властта страда от параноя, приема всеки протест за преврат

Започ­нахме активно да разяс­няваме проекта „Визия за Бъл­гария“ очи в очи с хората, тъй като 44-тото НС, в този си вид, е изчер­пано. Провеж­дането на така належащите пред­с­рочни избори трябва да бъде пряко обвър­зано с това — какво хората реално очак­ват. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков пред БНР.

Зар­ков комен­тира и случая с арес­туваните жур­налисти, който влас­тите допус­наха да се превърне в скан­дал с меж­дународен отз­вук. „Какъв знак даваме на общес­т­вото и меж­дународ­ната общ­ност?“, попита Зар­ков. Той добави, че в общес­т­вото се заражда изк­лючително тревожна тен­ден­ция — всеки израз на недовол­с­тво да изг­лежда като прев­рат или искането на остав­ката да бъде дефинирано като под­ривна дей­ност. „Смяната на управ­лението трябва да бъде свър­зана със смяна на модела“, категоричен бе Крум Зар­ков.