Елена Йончева: ГЕРБ докара България до дъното, хората искат да си тръгнат от властта

По магистралите вече плащаме данък „Живот”, категорична е известната журналистка и депутат от левицата

ГЕРБ си отиват, защото във всяка една сфера докараха Бъл­гария до дъното. И хората започ­ват да стават гневни. Въп­росът е — какво ще остане след това?“ Това каза Елена Йон­чева, говорител на ПГ на „БСП за Бъл­гария“, пред Нова телевизия. „Пропаст не се прес­кача с малки стъпки. Затова ние излизаме от пар­ламента, за да дос­тиг­нем до всяка община и да започ­нем раз­говора– какво трябва да се случи в Бъл­гария“, допълни тя. Народ­ният пред­с­тавител поясни, че в зависимост от темите и законоп­роек­тите, които се пос­тавят в Народ­ното съб­рание, ротационно ще се сменят народ­ните пред­с­тавители от левицата. „Нашето мнение трябва да се чуе по отношение на законоп­роек­тите, свър­зани с двой­ния стан­дарт при храните, под­помагане на бъл­гар­с­ките произ­водители — законоп­роект, който е съг­ласуван с “Произ­ведено в Бъл­гария“, законоп­роект, който трябва да рег­ламен­тира по какъв начин фун­к­ционират дър­жав­ните дружес­тва, които са се превър­нали в дър­жавна хранилка“, под­черта Йон­чева. „В една демок­ратична дър­жава, ролята на опозицията е изк­лючително важна, защото дава тон на дебата, дава глас­ност на много теми“, каза още Елена Йон­чева.

Преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции за десет години са намалели десет пъти и са под 1 млрд., защото има коруп­ция, лоша биз­нес среда, защото съдеб­ната сис­тема работи бавно“, отбеляза Йон­чева. Тя попита какво се случва с медиите, образованието, със здравеопаз­ването – зак­риване на дър­жавни и общин­ски бол­ници, както и битовата прес­тъп­ност. „Раз­говорът е как да измък­нем Бъл­гария от това дъно, на което се намира“, каза народ­ният пред­с­тавител. Тя посочи док­лади на  дър­жав­ния депар­тамент на САЩ, според които се кон­к­ретизира за коруп­ция по високите етажи на властта, свър­зана с изг­раж­дането на инф­рас­т­рук­турни проекти. “Пътувайки по магис­т­ралите, ние плащаме данък “живот“. Искаме да се вземат проби от АМ “Тракия“, АМ “Струма“ и АМ “Люлин“. Ще покажем и колко е отк­рад­нато, за да може да не плащаме този кръвен данък“, завърши Елена Йон­чева.