Президентът: Общество, което не съзнава смисъла от единението, е обречено

Президентът: Общество, което не съзнава смисъла от единението, е обречено

Държавният глава подкрепи инициативата на 32-а интелектуалци и общественици, начело с историка акад. Георги Марков

Общес­тво, което не съз­нава смисъла от единението, е обречено и затова ви благодаря за куража да зас­танете зад тази градивна идея. Тя със сигур­ност ще срещне съп­ротивата на онези, които са превър­нали раз­личията в нацията и общес­т­веното противопос­тавяне в свой политически биз­нес. Това заяви президен­тът Румен Радев на среща на „Дон­дуков“ 2 с пред­с­тавителите на Инициатив­ния комитет за единение, чиито пред­седател е изтък­натият историк акад. Георги Мар­ков. Под инициативата стоят под­писите на 32-ма интелек­туалци и общес­т­веници.

На срещата дър­жав­ният глава под­черта, че тази инициатива не може да раз­чита на непос­ред­с­т­вен успех, но е важно темата за помирение с историята и национално единение да бъде заявена пуб­лично. Румен Радев под­черта, че днес бъл­гар­с­кото общес­т­вото следва да интер­п­ретира историята на основата „палачи-жертви“, а не през дефор­миращата идеологическа призма, защото в нашата история често палачите и жер­т­вите са раз­меняли мес­тата си. „В нашата история, за съжаление, твърде много хора са убивали и загивали с мисълта, че го правят в името на Бъл­гария и това е под­ходът, който следва да бъде отречен“, категоричен беше Румен Радев.

Светотат­с­тво е кос­тите на жер­т­вите да бъдат упот­ребявани в злобод­нев­ната политика. Аз ще под­к­репя вашата инициатива и ще заема пуб­лично позиция в този смисъл“, под­черта още на срещата дър­жав­ният глава.