Корнелия Нинова: Не тайни договорки, а разбирателство за политики

Корнелия Нинова: Не тайни договорки, а разбирателство за политики

• Бор­бата с коруп­цията във властта и в соб­с­т­вените среди е основна ми мисия

• Доказахме, че сме пар­тия, раз­лична от статук­вото

• Във „Визия за Бъл­гария” пред­лагаме таван на суб­сидиите, които един фер­мер може да получи

• Трябва да се стимулира бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво

• Дър­жавата ще се върне в икономиката, категорична е лидер­ката на БСП

Показахме, че сме раз­лични. Това заяви пред Евроком лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, цитирана от прес­цен­търа на БСП. Тя под­черта, че хората често каз­ват за политиците: „Вие всички сте еднакви, искате властта за да се облагодетел­с­т­вате, а не за благото на народа“. „Не, не сме еднакви и го доказахме“, категорична бе Нинова и допълни, че БСП не е приела да стане част от властта и да си дели пор­циите от властта с управ­ляващите, пар­тията да има минис­тер­ски пос­тове, а тя да ръководи НС. „Това е лицемерно. Не искаме това, искаме промяна и с нещо да помог­нем за благоден­с­т­вието на хората.  Минахме през много тежки изпитания, включително и вътре в пар­тията, за да покажем, че сме раз­лични“, заяви тя. Като пример пред­седателят на БСП посочи въвеж­дането на ман­дат­ност– 3 ман­дата за депутат, 2 ман­дата за пред­седателя на пар­тията и той да се избира от цялата пар­тия. „Това бяха болез­нени промени, които са сиг­нал към хората – ние сме раз­лични от това, което е било досега и в БСП, и в дър­жавата“, каза още тя.

Кор­нелия Нинова отбеляза, че автоматично се увеличават зап­латите на депутатите, на премиер, президент, омбуд­с­ман, съдии от КС, висши чинов­ници от КЕВР– при покач­ване на сред­ната работна зап­лата. „Няма икономическа логика, защото зап­лата се увеличава за увеличен труд. Няма морална логика, когато си най-бедната страна, да рас­тат само зап­латите на хората на висши дър­жавни позиции“, комен­тира тя и припомни, че левицата е внесла пред­ложението да се зам­разят тези зап­лати, но управ­ляващите не са го приели. „За мен обаче щеше да е лъжа, ако си взимах това увеличение от 600 лв. Затова

всеки месец дарявам увеличението на  едно болно дете и ще продължа да го правя

и с всяко след­ващо увеличение. Обръщам се и към президента, и омбуд­с­мана, като социално чув­с­т­вителни хора, да ми помог­нат в тази битка“, призова лидерът на БСП. На въп­рос– дали БСП ще под­к­репи повишаването на зап­латите в общес­т­вения сек­тор с 10%, тя комен­тира, че винаги е хубаво да се вдигат доходите, но това изг­лежда като предиз­борен ход на управ­ляващите да се купят тези хора. „Не е справед­ливо такова раз­п­ределение на дър­жав­ните сред­с­тва – има хора с много по-ниски доходи, има млади семейс­тва, пен­сионери. Такива увеличения трябва да се правят пропор­ционално, а не да се изпол­з­ват да се купи една гил­дия, на която раз­читат да гласува за тях на изборите, това не е справед­ливо“, каза още тя.  По въп­роса с дър­жав­ните сред­с­тва за образование, Нинова пот­върди позицията на БСП, записана и във Визията й, че дър­жав­ните и общин­с­ките училища трябва да получават дър­жавно суб­сидиране, а час­т­ните да намерят друг начин да се финан­сират.

В политиката не ми харес­ват тай­ните сговори за власт и пари, вместо раз­бирател­с­тво за политики“, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в предаването “Не се страхувай“ по ТВ Евроком.

“Не бихме тър­сили съюзи за раз­п­ределение на влас и пари“, под­черта тя и допълни, че с “Визията“ БСП търси широко национално съг­ласие по три основни теми — демог­раф­с­ката криза, здрав­ната реформа, образованието.

Нинова отх­върли въз­мож­ността за правене на договорки с пар­тийни лидери, вместо да се мисли как да се мобилизира национал­ната енер­гия. Ако БСП дойде на власт, пар­тията ще работи Бъл­гария ще прес­тане да бъде най-корумпираната дър­жава в ЕС, но може би ще продължи да бъде най-бедната. Тол­кова е голяма раз­ликата между нас и пред­пос­лед­ната в списъка — Румъния, че за един ман­дат няма как да я стопим, под­черта  Кор­нелия Нинова пред вощещия Васил Василев.

 - “ Как може да се живее с 200 лева “, запита въз­рас­тна жена. 

- “ Не може да се живее “, каза Нинова.

В близо едночасово интервю лидерът на БСП отговаряше на куп въп­роси на Васил Василев и на зрители на предаването“, свър­зани с “ Визия за Бъл­гария“, отношенията с ПЕС, коруп­цията, джен­дър­с­кия натиск, бед­ността, идеите за подем в икономиката, отношенията с Русия, проб­лемите в образованието и здравеопаз­ването.

Бор­бата с коруп­цията “дори в соб­с­т­вените среди“ е основна мисия за лидера на БСП. “Няма да е лесно. Изчис­лихме, че пред­ложенията ни биха засег­нали час­тни интереси за 10 милиарда лева. Не сме наив­ници и знаем, че тези хора няма да се дадат лесно. 10 милиарда са голяма сила и когато се изп­равиш срещу тях, трябва да си готов за пос­ледиците. Но няма да спрем “, каза тя.

Защо изос­тавихте Русия, беше запитал зрител. Нинова отговори категорично: 

Ние  сме за отпадане на сан­к­циите, те са вредни за бъл­гар­с­кия национален интерес

, ние сме за въз­с­тановяване на отношенията с Русия и балан­сирана вън­шна политика, под­черта тя.

По повод благот­ворител­ните си инициативи тя обясни, че всеки месец дава по 600 лева от зап­латата си на едно болно дете.  „Смятам за нес­п­равед­ливо икономически и морално, увеличението зап­латата на всеки висш дър­жавен пред­с­тавител с вдигането на сред­ната  работна зап­лата. Това няма икономическа и морална логика – когато доходите на хората са зам­разени или когато си най-бедната страна, да рас­тат само зап­латите на политиците, го намирам за неморално. Затова внесохме пред­ложение да се зам­разят тези зап­лати – не се прие. Не можах да ги спра, но дарявам парите от това увеличение — 600 лв месечно — на Ния от Силис­тра “ раз­кри Нинова. Тя се обърна към президента и омбуд­с­мана за под­к­репа на идеята ѝ да не се увеличават зап­латите на дър­жав­ния елит.

Стана ясно, че синът ѝ е 25-годишен, един от изявените математици у нас, бил е в национал­ния отбор по математика на Бъл­гария, носител е на дузина олим­пийски медали след като завър­шил сред­ното си образование  всички прес­тижни универ­ситети в света са го канили да учи при тях. Той е работил две години на прес­тижна длъж­ност в светов­ната финан­сова кор­порация Гол­д­ман Сакс и сега, със спес­тените пари, продъл­жава образованието си в сферата на изкус­т­вения интелект. “Гор­дея се със сина си. Да се изпол­з­ват деца в политичес­ките битки, е неп­рием­ливо“, под­черта тя, визираайки атаките срещу сина й за това, че учи в чуж­бина.  “Тези деца, които имат силно чув­с­тво за отбор, ни дават страхотно чув­с­тво за общ­ност“, каза Нинова и раз­каза случай, при който децата тръг­вали на олим­пиада, но закъс­нели за самолета, защото заб­равили бъл­гар­с­кото знаме. Не се качили на борда, докато не им донесли трибаг­реника, защото били убедени, че ще го раз­веят. “Кой от бъл­гар­с­ките политици ще нап­рави това“ попита Нинова.

Лидерът на БСП под­черта, че голямо предиз­викател­с­тво пред бъл­гар­с­ките политици е да съз­дадат условия, за да вър­нат в Бъл­гария голямата част от бъл­гар­с­ките младежи, които са отишли да учат и работят зад граница.

Тя бе категорична, че БСП не иска да зас­тане начело на дър­жавата заради властта, а един­с­т­вено заради необ­ходимостта от промяна в страната и от желанието да подоб­рят благоден­с­т­вието на хората. „Ние сме раз­лични“, под­черта Кор­нелия Нинова.

Какво би изб­рала — власт или благоден­с­т­вие на народа, бе един от въп­росите. Нинова отговори: “На нас ни бе пред­ложено да станем част от властта. Аз щях да удрям звънеца в пар­ламента, няколко души щяха да са минис­три, облас­тни управители, общо стотина души от БСП щяхме да сме във властта и да сме си добре, но

ние изб­рахме по-трудното — да сме в опозиция.

10 години никой нямаше да ни мръдне от власт, ако двете големи пар­тии се бяхме обединили в името на властта.“

Нинова под­черта, че и в пар­тията е изб­рала по-трудния път - на ман­дат­ността, на болез­нените реформи. “Ние сме раз­лични“, каза тя.

С какво ще бъдете по-различни от предишни управ­ления на БСП ? Някои не са оставили добър спомен, я запита Василев. Бихме пов­торили доб­рото решение за преиз­чис­ляване на пен­сиите, но не бихме допус­нали замен­ките. При Орешар­ски няколко милиарда стиг­наха до домовете на хората,  отговори лидерът на БСП.

Нинова каза, че се отв­ращава от противоречията между обещания и изпъл­нение, когато се влезе във властта, от тай­ните сговори за пари и власт, от манипулациите. ”Ето на хората се втълпи, че БСП е против Орбан, Унгария. Това не е вярно. Само един от евродепутатите ни е гласувал “за” сан­к­циите — Станишев. Другите трима — не “, обяви тя.

На въп­рос на водещия Васил Василев дали би могла да осуети кон­цесионирането на летище „София“, соц­лидер­ката бе категорична, че когато БСП дойде на власт такива важни за дър­жавата струк­тури няма да се кон­цесионират. „Ние пред­лагаме пакет от струк­турни пред­п­риятия да не се кон­цесионира. В час­т­ност летището – вече втора година се опит­ваме да спрем кон­цесията и няма да се откажем. Вяр­вам убедено, че такива

обекти, които са въп­рос на национална сигур­ност, трябва да останат дър­жавна соб­с­т­веност

и дър­жавна грижа“, заяви Кор­нелия Нинова.

Когато управ­ляваме ние, струк­турни за дър­жав­ния и за национал­ния интерес сек­тори и пред­п­риятия няма да се кон­цесионират - летища, желез­ници, ж.п. и енер­гийна инф­рас­т­рук­тура, плажове. Няма да се откажем и да спрем кон­цесията на летище София. Ще раз­виваме бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. Просто това да се знае отсега, добави лидерът на БСП и припомни основни моменти от икономичес­кия раз­дел на “Визия за Бъл­гария “. Кор­нелия Нинова посочи друг основен проб­лем на страната– че имаме икономика, голяма част от която е сферата на услугите. „Трябва да променим това и да заложим на регионално раз­п­ределено произ­вод­с­тво. Да се стимулира род­ното произ­вод­с­тво и да му се помага, без да се нарушават съв­ремен­ните европейски правила за  правене на икономика“, обясни тя. Според нея имаме ресурси за раз­витие на 56 сек­тора и трябва в тях дър­жавата да приложи по-ниско данъчна политика, под­помагане през дър­жав­ната банка за раз­витие.  „За да има произ­вод­с­тво, трябва да има кадри, а в момента няма такива. Затова трябва да заложим в универ­ситетите такива кадри, как­вито тряб­ват на икономиката“ обясни пред­седателят на БСП и под­черта, че във Визията си левицата залага изучаващите тези специал­ности да не плащат такси, но след това да се задъл­жат да работят в Бъл­гария Определен период.

Натис­кът за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция беше огромен, призна Нинова.

Помолена да комен­тира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, лидерът на БСП под­черта, че  левицата е била под­ложена на силен натиск от правител­с­т­вото в Бъл­гария, от неп­равител­с­т­вени организации и от самото си политическо семейс­тво. „Благодарна съм на пар­тията и на колегите от ръководството,че издър­жахме на натиска.КС взе решение срещу кон­вен­цията, но процесът не е свър­шил. Важ­ното е да обединим национал­ната енер­гия и да си пазим децата“, изтъкна Нинова. По думите й тази кон­вен­ция не решава проб­лема с насилието над жени, а той се решава със закони, как­вито левицата е внесла в НС. „Това е зап­лаха за децата ни и за семейс­т­вото, за хрис­тиян­с­ките ни цен­ности– да бъдат под­ложени на джен­дър идеологията.   Натис­кът е огромен и единодейс­т­вието в отпора на раз­лични инс­титуции – президент, цър­ква, пар­тии е показателно, че народът ни е готов да се бори.

Зап­лахата е за децата — тази джен­дър идеология да влезе в училищата

, да ги учат, че има свободно избираем пол. Това е зап­лаха за семейс­т­вото, за хрис­тиян­с­ките ни цен­ности. Трябва да се противопос­тавим, защото натис­кът не е спрял, той е огромен, каз­вам го от личен опит, добави Нинова и прог­нозира, че ще има нова атака за приемане на кон­вен­цията.

Лидерът на БСП комен­тира и увеличението с 10% на зап­латите на дър­жав­ния апарат. Тя нарече този ход “пред­зиборно купуване на тези хора“.

В отговор на въп­роса дали Станишев ще бъде в лис­тите на БСП за евродепутати, Нинова заяви: “Рано е още! Зависи от номинациите. Не мога да отговоря“.

В края на обс­той­ния раз­говор попита “кога Лиляна Пав­лова ще отговаря за със­тоянието на бъл­гар­с­ките пътища, а не да отговарят калинки, а пък тя да се крие“.

Запитана, как смята да раз­вие икономиката на дър­жавата, Нинова под­черта, че на първо място трябва да се стимулира бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво, дър­жавата трябва да помага без да нарушава съв­ремен­ните европейски правила за правене на икономика. Социалис­тите са заложили в своята „Визия за Бъл­гария“ методите, с които дър­жавата може да под­помогне раз­витието на икономиката у нас. „Има механизми, с които може да стимулираш бъл­гар­ска икономика и бъл­гар­ско произ­вод­с­тво“, посочи Кор­нелия Нинова и допълни, че е необ­ходимо намаляване ДДС-то на храните и особено на хляба. 

Кор­нелия Нинова изтъкна, че левицата залага във Визията си таван на суб­сидията, която може да получава един фер­мер, а остатъкът се прераз­п­ределя към произ­вод­с­т­вото на плодове, зелен­чуци, месо и мляко. „Сега управ­ляващите правят друго – ходят и се молят на тър­гов­с­ките вериги да продават хляба без печалба. Това е нечувано“, заяви Нинова и допълни, че има механизми, с които да се стимулира бъл­гар­ска икономика и произ­вод­с­тво – КЗК да накара тези вериги да спаз­ват законите, както и намаляване на ДДС.