Два нови модела на здравно осигуряване предложи министър Ананиев

Два нови модела на здравно осигуряване предложи министър Ананиев

Единият от вариантите е свързан с пълна демонополизация на Касата

Нови здрав­ноосигурителни модели пред­с­тави минис­тър Кирил Ананиев по време на дис­кусия, пос­ветена на бъдещето на здравеопаз­ването. На дис­кусията присъс­т­ват пред­с­тавители на президен­т­с­т­вото, вицеп­ремиерите Валери Симеонов и Томис­лав Дон­чев, депутати, пред­с­тавители на със­ловни и пациен­т­ски организации, на син­дикати, зас­т­рахователи и др. Това са пред­ложения, които пред­с­тои да се обсъж­дат в работни групи. Всеки от пред­ложените модели ще се обсъжда и със зас­т­рахователи, осигурители, изпъл­нители на медицин­ска помощ, под­черта минис­тър Ананиев. Пър­вият модел пред­вижда цялос­тна, пълна демонополизация на НЗОК, което означава, че зас­т­рахователни дружес­тва ще се кон­курират на свободен прин­цип с нея, ако изпъл­нят определени условия, указани със закон. Зас­т­раховател­ните дружес­тва, кон­курирайки Касата, ще работят в рам­ките на тези 8 процента здравна осигуровка, как­вато в момента се събира. Всеки граж­данин ще преценява и решава сам при кой зас­т­раховател да се запише. Вторият модел е свър­зан с трис­тъл­бова сис­тема, в която учас­тва НЗОК в рам­ките на 8 процента здравна вноска, допъл­нително задъл­жителен зас­т­рахователен стълб и допъл­нително доб­роволно здравно зас­т­раховане. Пред­с­тоят изчис­ления с колко сред­с­тва под фор­мата на вноска ще работят зас­т­раховател­ните фон­дове. Двата варианта комен­тират преди всичко приход­ната част в здравеопаз­ването, но категорични мерки, които дър­жавата трябва да пред­п­риеме, не виж­даме, каза пред жур­налисти членът на Асоциацията на бъл­гар­с­ките зас­т­рахователи Мими Вит­кова. Дър­жавата днес, според мен, призна, че кон­т­ролът й върху дей­ността на сис­темата е никак­къв, допълни Вит­кова. С двата модела се прави греш­ният извод, че включ­ването на зас­т­рахователите ще реши всички проб­леми, каза още тя. По думите й няма добър вариант от пред­ложените два, защото няма сериозен дебат. Според Вит­кова трябва да се промени свръх­кон­цен­т­рацията на лечебни заведения в големите градове, да се промени управ­лението на сис­темата, да се изясни защо няма фалирали час­тни бол­ници, да се отговори на въп­роса дали има европейска дър­жава, която да се е лишила от общин­ско здравеопаз­ване и др. 

Само 6 на сто са съг­ласни лично да внасят повече сред­с­тва от сегаш­ната си здравна осигуровка, но в същото време голяма част от хората доп­лащат много повече пари. Това каза Боряна Димит­рова от аген­ция “Алфа рисърч“, която пред­с­тави проуч­ване, нап­равено по поръчка на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването с цел над­г­раж­дане на анализите за случ­ващото се в здрав­ната сис­тема.