ЕНП поздрави Цветан Цветанов за избора му в Борда на „Европол”

ЕНП поздрави Цветан Цветанов за избора му в Борда на „Европол”

Пред­седателят на Пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ и зам.-председател на пар­тията Цветан Цветанов проведе работна среща в Брюк­сел с пред­седателя на Групата на ЕНП в Европейс­кия пар­ламент Ман­ф­ред Вебер, съоб­щиха от прес­цен­търа на ГЕРБ.

Ман­ф­ред Вебер поз­д­рави Цветанов за избора му за пос­тоянен пред­с­тавител в Управител­ния съвет на Европол от Съв­мес­т­ната група за пар­ламен­тарен кон­т­рол на дей­ността на Аген­цията. По думите на пред­седателя на групата на ЕНП в ЕП е важен лич­ният пример на политици като Цветанов, които са активни на мес­тно и национално ниво и същев­ременно поемат сериозни ангажименти и на европейско ниво.