Социалисти и Морската камара обсъдиха „Визия за България”

Народ­ните пред­с­тавители от ПГБСП за Бъл­гария“ Георги Тър­новалийски, Васил Антонов, Иван Генов, Кольо Милев, Николай Тишев, Славчо Вел­ков  и Борис­лав Гуцанов, пред­седател на град­с­кия съвет на БСП – Варна, се срещ­наха с Мор­с­ката камара и Мор­с­кия клъс­тер в Клуба на моряка във Варна. На срещата екс­пер­тите бяха запоз­нати  с „Визия за Бъл­гария“. Като основен проб­лем беше изтък­ната лип­сата на мор­ска стратегия в страната.  „От години нас­тояваме за мор­ска стратегия. Няма европейска страна, граничеща с море, която няма такава. Ние сме един­с­т­вените в Европа, които нямаме стратегия. Страна, която няма мор­ска стратегия, не е мор­ска страна.“ Това заяви капитан Бог­дан Бог­данов, пред­седател на Бъл­гар­с­ката мор­ска камара. Като втори проб­лем беше посочена лип­сата на гаран­ционен фонд  за корабос­т­роенето в Бъл­гария, който да е гарант пред бан­ките, които под­помагат строежа на мор­с­ките съдове. Решаването на този въп­рос е посочено във „Визия за Бъл­гария“. Екс­пер­тите в областта се обявиха срещу влас­товата цен­т­рализация и апелираха за измес­т­ване на мор­с­ката админис­т­рация във Варна, защото там има изк­лючително много и под­гот­вени екс­перти. Те добавиха още, че много малко кораби плават под бъл­гар­ски флаг. Проб­лем има и с изос­тавените кораби. Беше изтък­нато, че лип­с­ват спасителни кораби, а има само катери, които не могат да плават във въл­нение над два мор­ски бала, за да се издир­ват при спасителна операция пос­т­радали в морето. Специалис­тите изразиха притес­нение, че сред­ното и висше образование вече не под­готвя  екс­перти -  специалисти  в областта корабос­т­роенето. В момента се тър­сят кадри от Тур­ция и Украйна. „Във Вар­нен­ска област няма нито една паралелка в училищата за завар­чици, фрезисти, стругари. Това е абсур­дно, защото скоро заводите ще спрат да работят, ако няма кадри“, категорични са те. Борис­лав Гуцанов и народ­ните пред­с­тавители от левицата приеха пред­ложенията им и се ангажираха те да залег­нат във „Визия за Бъл­гария“.