Президентът: Възрастните българи имат право на качествен живот и държавна грижа

Президентът: Възрастните българи имат право на качествен живот и държавна грижа

Бъдете здрави и се радвайте на достойни старини, се обърна Румен Радев към тях по повод международния им празник

Въз­рас­т­ните хора с право нас­тояват за дъл­гос­рочна дър­жавна политика, която да подобри качес­т­вото на живот в Бъл­гария. Това казва дър­жав­ният глава Румен Радев в поз­д­равителен адрес към хората от третата въз­раст по случай Меж­дународ­ния ден на въз­рас­т­ните хора, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Президен­тът е пат­рон на чес­т­ванията по повод праз­ника. В пис­мото си дър­жав­ният глава под­чер­тава, че същес­т­вуването в бед­ност, лишения и изолация е участ за голяма част от въз­рас­т­ните хора в Бъл­гария и те с право нас­тояват за дъл­гос­рочна дър­жавна политика, която да подобри качес­т­вото на живота у нас.

Момен­т­ните прояви на заг­риженост могат да бъдат временно решение на зат­руд­ненията, но не са в със­тояние да Ви гаран­тират сигур­ността, която зас­лужавате. Убеден съм, че е необ­ходима промяна в наг­ласите за мяс­тото на въз­рас­т­ните хора в общес­т­вото. Съх­раняването на Вашата актив­ност трябва да се превърне в приоритет при фор­мирането на социал­ната и здрав­ната политика в бъдеще“, посочва в адреса си Румен Радев. Според президента тен­ден­цията на зас­таряване на населението изис­ква адек­ватни управ­лен­ски решения днес.

Румен Радев отбелязва, че доверието помежду ни и споделянето на общи цен­ности изг­раж­дат единението, от което се нуж­даем, за да чув­с­т­ваме опората на цялото общес­тво. „След­ването на прин­ципа за солидар­ност не се изчер­пва с начина, по който се акумулират сред­с­т­вата за пен­сион­ноосигурител­ната сис­тема в Бъл­гария. Взаим­ното раз­биране и под­к­репа не се изчис­ляват в месечни вноски, те са знак за осъз­наването ни като общ­ност. Озд­равяването и укреп­ването на социал­ната тъкан започва с грижата за децата и въз­рас­т­ните хора“, пише в поз­д­рав­лението си президен­тът.

Меж­дународ­ният ден на въз­рас­т­ните хора ни под­сеща още нещо — благата дума и сър­деч­ният жест на внимание са всичко, което очак­вате от най-близките си хора. Бъдете здрави и се рад­вайте на дос­тойни старини!“, се оказва още в поз­д­рав­лението на президента Румен Радев по случай Меж­дународ­ния ден на въз­рас­т­ните хора.