Законът за хората с увреждания е осакатен, министър Петков да поеме отговорност

Законът за хората с увреждания е осакатен, министър Петков да поеме отговорност

Социалният министър да каже кой го е накарал да осакати закона, разгневи се Мая Манолова

Социал­ното минис­тер­с­тво се отказва от раз­пис­ването на лич­ната помощ в отделен закон, както и от голяма част от пред­ложенията на протес­тиращите майки, заложени в проекта на закона за хората с увреж­дания, заяви национал­ният омбуд­с­ман Мая Манолова, часове преди заседанието на Съвета за интег­рация на хората с увреж­дания, на което ще бъде обсъден проек­тът, преди да влезе за гласуване от правител­с­т­вото и пар­ламента. Това не е имитация на реформа, това е подиг­равка. Редно е и е чес­тно социал­ният минис­тър да каже кой го е накарал да осакати закона. Нека той си понесе отговор­ността и да каже“, призова Манолова. В обновения вариант няма промяна в начина на отпус­кане на помощ­ните сред­с­тва и медицин­с­ките изделия, а съз­даването на орган, който ще оценява пот­реб­нос­тите на хората с увреж­дания, е отложено за далеч­ното бъдеще, раз­г­неви се Манолова, цитирана от „Дарик радио”. Отпада лич­ната помощ, отпада фон­дът за дос­тъпна среда и лична мобил­ност, отпада фонд „Трудова заетост“, отпада под­к­репената заетост, финан­сирането по проекти на организации на хората с увреж­дания, изб­рои тя лип­сите в тек­с­товете на проекта. Всич­ките ни бележки по отношение на това, че трябва да се пред­видят здравни осигуровки на хората, които отг­леж­дат човек с тежки увреж­дания и други осигуровки, така че да не са извън сис­темата, не са взети пред­вид, уточни общес­т­веният защит­ник. Нищо не се променя по отношение на помощ­ните сред­с­тва и медицин­с­ките изделия. Новият орган се оставя някъде далеч, много далеч в бъдещето, посочи още омбуд­с­манът.