Корнелия Нинова: БСП гарантира, че ще има преизчисляване на пенсиите

“Благодаря ви за усилията, които дадохте за градежа на Бъл­гария. Благодаря за това, че младостта ви е минала в строител­с­тво на икономиката, здравеопаз­ването, образованието и сел­с­кото стопан­с­тво. Днес ви поз­д­равяваме с уважение, но споделяме и тревога, че както дадохте младините си за Бъл­гария, старините ви днес не са леки“.

Това каза пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова на тър­жес­т­веното чес­т­ване на 1 октом­ври – Меж­дународен ден на въз­рас­т­ните хора. Тя добави, че близо милион и половина пен­сионери живеят  на прага на бед­ността.  

“Знаем, от какво имате нужда — от Закон за въз­рас­т­ните хора, преиз­чис­ляване на всички пен­сии, увеличаване на вдовиш­ката добавка и отпадане на тавана на пен­сиите“, каза още лидерът на левицата.

Тя добави, че преиз­чис­ляването на пен­сиите и Законът за въз­рас­т­ните хора са внесени от БСП в Народ­ното съб­рание, но те са отх­вър­лени от мнозин­с­т­вото.

“Гаран­тирам, ви че ще имате закон, преиз­чис­лени пен­сии, други вдовишки над­бавки и премах­ване на тавана на пен­сиите, защото не е вярно, че това не е въз­можно, не е вярно и че няма средства“,категорична бе Кор­нелия Нинова.

Тя допълни, че сред­с­тва има, както е имало и през 2008 г., когато са преиз­чис­лени всички пен­сии. “Воля и желание са необ­ходими, както и  всички ние да прог­лед­нем за това поколение, което живее на прага на бед­ността и мизер­с­тва, а ни даде живота си“, заяви още лидерът на левицата. 

Кор­нелия Нинова призова всички инс­титуции да  дадат пример — що е солидар­ност и справед­ливост. Тя каза, че нито е солидарно, нито е справед­ливо — зап­латите на всички  народни пред­с­тавители и пред­с­тавители на дър­жав­ните инс­титуции да се увеличават автоматично с ръста на сред­ните зап­лати, а пен­сиите да бъдат заб­равени. “С това, което правим, губим не само май­ките и бащите си, а нанасяме сериозен удар по това — да имаме солидарно и справед­ливо общес­тво“, изтъкна Нинова.