Руска делегация посети Варна, поводът са Дните на Москва в България

Министър Сергей Черьомин оцени високо положителните промени в българо-руските отношения

Кметът на Варна Иван Пор­т­них прие вчера делегация, водена от Сер­гей Черьомин, минис­тър в Правител­с­т­вото на Мос­ква и ръководител на Депар­тамента за вън­ш­ноикономически и меж­дународни връзки. Визитата е част от прог­рамата на Дните на Мос­ква в Бъл­гария, които се провеж­дат в София, Варна и Плевен. От руска страна на срещата учас­т­ваха пос­ланикът на Рус­ката федерация у нас Н. Пр. Анатолий Макаров, генерал­ният кон­сул на Рус­ката федерация във Варна Владимир Климанов, депутати от Мос­ков­с­ката град­ска дума. На раз­говорите присъс­т­ваха и облас­т­ният управител на Варна Стоян Пасев, пред­седателят на Общин­с­кия съвет Тодор Балабанов, зам.-кметовете Пейчо Пей­чев и Коста Базитов, дирек­тори на дирек­ции в Община Варна.

Рад­вам се, че Варна е един от градовете-домакини на Дните на Мос­ква, които се провеж­дат в Бъл­гария, обяви кметът Пор­т­них. Вяр­вам, че ще можем да над­г­раж­даме нашите кон­такти и да раз­виваме по-активно сът­руд­ничес­тво в сферите на град­с­кото раз­витие, кул­турата, спорта, обясни той. Независимо от раз­лич­ните мащаби, нашите градове са изп­равени пред сходни предиз­викател­с­тва, затова с интерес бихме проучили опита на Мос­ква в съз­даването на пешеходни зони, намаляване на автомобил­ния трафик. Полезни ще бъдат и доб­рите прак­тики в сферата на образованието, кул­турата, спорта, раз­витието на биб­лиотеките и социал­ната актив­ност на въз­рас­т­ните хора, заяви още кметът на чер­номор­с­ката ни столица. Чудесно е, че „Дните на Мос­ква” се организират и във Варна. В този момент се провеж­дат и в Плевен. Видяхме, какво се случва тук — много от рус­ките граж­дани приз­нават Бъл­гария за своя втора родина. Видяхме колко добре са раз­виват нашите двус­т­ранни отношения, заяви минис­тър Черьомин. „Правител­с­т­вото на Мос­ква, което аз пред­с­тав­лявам, е значителен инвес­титор в турис­тичес­ката инф­рас­т­рук­тура в Санаторно-оздравителният ком­п­лекс “Кам­чия“, и занап­ред това място близо до Варна, ще се раз­вива целогодишно. Надявам се, че още много деца и граж­дани на Русия ще могат да почиват там. Ком­п­лек­сът ще бъде раз­виван не само като място за почивка, но и като цен­тър за обучение по рус­ката образователна сис­тема, заяви още Черьомин. Надявам се, че положител­ните промени в политиката, които нас­тъп­ват, ще доведат до още по-добро раз­витие на нашите отношения, допълни той.

Светов­ноиз­вес­тни руски звезди прис­тиг­наха у нас за праз­ника

Леген­дата на рус­кото кино Наталия Бон­дар­чук, популяр­ната дет­ска писателка Анна Гон­чарова и момичетата от Мос­ков­с­кия кадет­ски музикален кор­пус прис­тиг­наха в Кам­чия вчера в рам­ките на „Дните на Мос­ква” в Бъл­гария, съоб­щиха от ком­п­лекса. На площада пред дет­с­кия лагер “Радуга“ тан­цов спек­такъл изнесоха момичетата от Мос­ков­с­кия кадет­ски музикален кор­пус, които са победители в меж­дународни фес­тивали и кон­курси в Италия, Китай, Фран­ция.

Бе отк­рита арт инс­талацията “Ярката Мос­ква“ — 7-метровото платно със силуета на рус­ката столица оцветяваха учениците на Час­т­ното средно училище “Юрий Гагарин“ в Кам­чия. Анна Гон­чарова пред­с­тави пред децата приказ­ните герои, зав­ладели страниците на 25 от ней­ните книги — енотите Еня и Еля. ЗЕМЯ припомня, че преди година в Кам­чия бе съз­дадена кинош­кола, която носи името на ней­ния баща — светов­ноиз­вес­т­ния режисьор Сер­гей Бон­дар­чук.