Извършителят на убийството на Виктория Маринова бил установен?

Извършителят на убийството на Виктория Маринова бил установен?

Извър­шителят на убийс­т­вото на жур­налис­т­ката Вик­тория Маринова в Русе е установен, по неофициална инфор­мация на „Нова телевизия”. Все още обаче не е ясно дали заподоз­реният е задър­жан. Към Русе пътува говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова. Глав­ният прокурор Сотир Цацаров е коман­дировал трима прокурори от Вър­хов­ната прокуратура в Русе за оказ­ване на помощ при раз­с­лед­ването, научи аген­ция „Фокус“. Очаква се по-късно през деня раз­с­лед­ващите да дадат инфор­мация. Има задър­жан за 24 часа румънец, чието алиби се проверява, но не е заподоз­рян за убийс­т­вото, обяви меж­дув­ременно пред медии Теодор Атанасов — дирек­тор на ОД на МВР-Русе. По думите му все още няма заподоз­рян. Той пот­върди, че има задър­жан по случая, но уточни изрично, че той не е заподоз­рян за извър­ш­ването на прес­тъп­лението. Има задър­жан, чието алиби изяс­няваме. Той не е заподоз­рян в извър­ш­ването на прес­тъп­лението, тъй като изяс­няването продъл­жава и към момента, заяви шефът на облас­т­ната дирек­ция на полицията. Засега водещите вер­сии остават две – мотивът за прес­тъп­лението да е изцяло сек­суално нападение от случаен, непоз­нат за Вик­тория човек и втората вер­сия – това да е бил човек, който я е поз­навал и е имал лично отношение към нея. Коя от тези вер­сии ще е водеща, все още не знаем, но от МВР – Русе обявиха горещ телефон за сиг­нали от граж­дани. По-рано през деня се появиха инфор­мации по Би Ти Ви и БНР, които се позовават на непот­вър­дена официално инфор­мация, че има задър­жан по случая с убийс­т­вото в Русе. БНР. Минис­търът на вът­реш­ните работи Младен Маринов е в града, където се очаква да даде инфор­мация за заподоз­рян за убийс­т­вото на Вик­тория Маринова. По инфор­мация на „Хоризонт”, задър­жаният е румън­ски граж­данин, има и мол­дов­ски пас­порт. Пър­воначално със задър­жания работеха раз­с­лед­ващите. От МВР отказ­ваха официални данни.