Медик: Абсурдна е идеята на Ананиев парамедици да заместят медицинските сестри

Медик: Абсурдна е идеята на Ананиев парамедици да заместят медицинските сестри

Обучението на сестрите е с единни държавни изисквания, това е регулирана професия, която е на ниво Европа

Абсур­дна е идеята на здрав­ния минис­тър Кирил Ананиев да отвори прог­рамата за пара медици като ком­пен­сация на недос­тига на медицин­ски сес­три, стана ясно от думите на Петя Нед­кова от Бъл­гар­с­ката асоциация на професионалис­тите по здравни грижи пред БНР. Според нея, подобно пред­ложение показва, че минис­търът няма пред­с­тава от това какви професии работят в здравеопаз­ването. “Пара медиците в никакъв случай не могат да заменят медицин­с­ките сес­три“, заяви Нед­кова. Часовете на обучението им е два пъти по-малък от тези на медицин­с­ките сес­три, акушер­ките и лекар­с­ките асис­тенти. Сес­т­рите, акушер­ките и лекар­с­ките асис­тенти учат във вис­шите учебни заведения четири години, а обучението е много специализирано. Крайно време е да се раз­бере, че това са раз­лични професии. За медицин­с­ките сес­три има единни дър­жавни изис­к­вания. Това е регулирана професия, която е ниво Европа. Те се обучават по специални изис­к­вания, има точно и ясно какъв хорариум трябва да имат, какви знания трябва да придобият, колко прак­тика трябва да имат, уточни Нед­кова. Тя под­черта, че е крайно време дър­жавата да вземе сериозни мерки и да осъз­нае мащаба на проб­лема с лип­сата на медицин­ски сес­три. Над 20 години специалис­тите по здравни грижи сиг­нализират за това, че недос­тигат медицин­ски сес­три, че броят на работещите в тази професия намалява. В момента работещите от 40 до 60 години са 85%, а 15% са тези, които са между 25 и 40 години. В някои от регионите от страната има повече желаещи да учат за медицин­ски сес­три, в други няма желаещи. Изс­лед­ванията показ­ват, че обучаващите се млади кадри след завър­ш­ване отиват да работят в чуж­бина, където професията е ценена. Общо взето, кол­кото завър­шат, тол­кова и заминават, допълни Нед­кова.