СЕМ одобри регистрацията на Българска свободна телевизия на БСП

СЕМ одобри регистрацията на Българска свободна телевизия на БСП

На вчераш­ното си заседание Съветът за елек­т­ронни медии одобри регис­т­рацията на Бъл­гар­ска свободна телевизия. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. Докумен­тите бяха внесени от БСП в края на миналия месец.

Решението на СЕМ, което е взето с гласа на четирима “за“ и един “против“, влиза в сила след 14 дни, ако през този период не бъде обжал­вано във ВАС.

Миналата сед­мица Съветът за елек­т­ронни медии (СЕМ) спря процедурата по лицен­зиране на телевизията на БСП заради неп­латена такса.

Оказа се, че „огром­ният дълг“, който дължи на НАП фир­мата соб­с­т­веник на „Бъл­гар­ска свободна телевизия“ е в раз­мер на 2 лева и 63 стотинки. Още по-комично е че въп­рос­ното задъл­жение на „Бъл­гар­ска свободна медия“ ЕООД на Любомир Коларов е неп­латена такса около регис­т­рацията на фир­мата.