Немски експерт: България е последна по медийна свобода в ЕС

Немски експерт: България е последна по медийна свобода в ЕС

Медиите в Бъл­гария са в много тежко положение. Това заяви Даниел Кадик от софийс­кото бюро на фон­дация “Фрид­рих Науман“ в интервю пред Дойче веле, цитирано в КлубZ.

“Факт е, че в световен мащаб Бъл­гария се намира на 111-то място по отношение на медий­ната свобода. Бъл­гария е на пос­ледно място по този показател не само в ЕС, но и на целия Бал­кан­ски полуос­т­ров. За това има няколко причини. От една страна в Бъл­гария на хар­тия същес­т­вуват свободни медии, но струк­турата на соб­с­т­веността върху медиите е силно цен­т­рализирана — тоест, малко на брой соб­с­т­веници кон­т­ролират повечето медии. Освен това в Бъл­гария не фун­к­ционира и пазарът на рек­лама. Така нап­ример сумите, които ЕС отпуска за рек­лама, обик­новено се кон­т­ролират от Минис­тер­с­кия съвет. А това води до силна автоцен­зура вътре в медиите. Уви, това не е всичко. В провин­цията има случаи на огромна коруп­ция, а оттук — и много зап­лахи срещу жур­налисти, най-вече срещу раз­с­лед­ващи жур­налисти“, комен­тира Кадик.

Той допълни, че не очаква нап­редък по отношение на медий­ната свобода в скоро време.

“Съв­сем нас­коро Меж­дународ­ният инс­титут по печата IPI изп­рати спешно писмо до министър-председателя Бойко Борисов, в което нас­тоява за повече зак­рила за жур­налис­тите и за повече медийна свобода в Бъл­гария. Откакто Бъл­гария влезе в ЕС, медий­ната свобода неп­рекъс­нато се свлича надолу и, уви, аз не мога да видя никакви положителни тен­ден­ции“, казва още Кадик.

Според него ЕС има какво да нап­рави по отношение на по-добрата медийна среда у нас.

“Първо, трябва внимателно да се следи къде отиват парите за насър­чаване на медиите в Бъл­гария, рес­пек­тивно — сред­с­т­вата за популяризиране на европейски инициативи и проекти. Второ, необ­ходимо е държавите-членки на ЕС да заемат ясна позиция за медий­ната свобода в Бъл­гария и ако трябва, да предявят изис­к­вания към страната. И трето, най-важно: нужна е европейска пуб­лич­ност“, обясни Кадик.