Проф. Пантев: Няма сериозен историк в света, който да отрече, че македонците са българи

Проф. Пантев: Няма сериозен историк в света, който да отрече, че македонците са българи

Условието на македон­с­ките историци да бъде извадена Македония от списъка с бъл­гар­с­ките региони от учеб­ниците по стара история е граничещо с наг­лост. Това каза в интервю за БНР историкът проф. Анд­рей Пан­тев във връзка с искането на македон­с­ките историци, които учас­т­ват в сфор­мираната, след под­пис­ването на Договора за доб­росъсед­с­тво, българо-македонската комисия по историчес­ките и образовател­ните въп­роси.

С такива маниакални претен­ции и императиви македон­ците най-добре показ­ват, че са бъл­гари. Има една болез­нена чув­с­т­вител­ност на всички малки народи, които тър­сят утеха и опора в историята, за да оправ­даят съв­ремен­ната си без­помощ­ност, така че това е част от онова отв­ратително бал­кан­ско „дръв­чене“, което ни прави смешни пред очите на света“, обясни той.

По-добре е да се раз­делим цивилизовано като приятели, а не като врагове. Няма сериозен историк по света, който да не приеме, че македон­ците исторически са бъл­гари, но това изкус­т­вено погал­ване взаимно само защото искаме да сме евроат­лан­тици, няма да доведе до заличаване на спомените, нито до по-цивилизовано отношение“, каза още проф. Пан­тев.

Историкът уточни, че всяка страна, която се съз­дава, търси исторически причини за своето същес­т­вуване. Нека да се изживее всеки със соб­с­т­вените си пред­с­тави. Македон­ците никога не са били част от бъл­гар­с­ката дър­жава, освен по времето на войни и явно, че у тях се фор­мира едно отчуж­дено съз­нание, което ние не можем да преодолеем“.

Проф. Анд­рей Пан­тев обясни, че историята е част от дър­жав­ната политика, както и учеб­ниците. Според историка идеята да се внушава на децата изкус­т­вен героизъм засега е прек­расна, но неп­рекъс­нато да внед­ряваш една изк­лючител­ност по отношение на бъл­гарите, ще ни изиг­рае много лош урок тогава, когато тези деца тръг­нат по света. „Затова тук трябва да се внесе един деликатен баланс. Така че писането на учеб­ници е по-трудно откол­кото всякакъв научно-изследователски труд“, смята проф. Пан­тев.