Рядко събитие: Борисов ще посети НС, питат го какво точно работи Лиляна Павлова

Премиерът Бойко Борисов ще учас­тва в пар­ламен­тар­ния кон­т­рол днес, съобщи „Епицен­тър”.

Борисов ще отговори на въп­рос на Антон Кутев от БСП, който се интересува от статута на Минис­тер­с­т­вото за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво: „Моля да ме инфор­мирате за фун­к­ционал­ните задъл­жения на минис­търа за Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС 2018 след официал­ното прик­люч­ване на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво? Докога пред­виж­дате Лиляна Пав­лова да е член на правител­с­т­вото в качес­т­вото й на минис­тър на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС 2018“, се казва във въп­роса на Антон Кутев да министър-председателя.