Медицинският университет в София получи дарение от над милион долара

Медицинският университет в София получи дарение от над милион долара

Медицин­с­кият универ­ситет в София е получил дарение от 1 037 413 долара, съоб­щиха от учеб­ното заведение. Това е станало след преминали законови процедури, тъй като дарителят д-р Анд­рей Геор­гиев е починал през 2014 г. Той е бъл­гар­с­кият емиг­рант в САЩ, дарил и над 2 млн. долара на гим­назията в Лом и още половин милион долара на общината в града, комен­тира Би Ти Ви. Д-р Геор­гиев е роден в София през 1921 г., в началото на 50-те години на миналия век той емиг­рира в САЩ. Умира на 93 години, на 22 април 2014 г., в дома си в Улимин­г­тън, щата Делауеър. Академич­ният съвет на Медицин­с­кия универ­ситет е решил всяка година 20 000 лв. да бъдат давани на завър­шилите с пълно отличие студенти, като сред­с­т­вата ще се раз­п­ределят на всички факул­тети, Филиал – Враца и Медицин­с­кия колеж. Част от нас­лед­с­т­вото ще бъде раз­п­ределено като наг­раден фонд в раз­мер на 180 000 лв. за пър­вите три места в кон­курса за идеен проект за новата Учебно-административната сграда на Рек­тората. Една от аудиториите в нея ще носи името на завещателя д-р Анд­рей Геор­гиев.