БСП и общопрактикуващите лекари: И двата здравни модела на ГЕРБ не работят

БСП и общопрактикуващите лекари: И двата здравни модела на ГЕРБ не работят

Има три теми, които изискват национално съгласие и надмандатно мислене – здравеопазване, образование, демография, са категорични от левицата

“Има три теми, които изис­к­ват национално съг­ласие — здравеопаз­ването, образованието и демог­раф­с­ката катас­т­рофа. Промяната в здрав­ния модел не може да се изпълни за един ман­дат, а изис­ква над­ман­датно мис­лене“. Това каза пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова след среща с ръковод­с­т­вото на Национално сдружение на общоп­рак­тикуващите лекари в Бъл­гария, цитирана от „Епицен­тър”.

Тя добави, че в срещите, които левицата прави, социалис­тите си пос­тавят за цел да пос­тиг­нат национално съг­ласие по базови правила за трите най-важни теми. Нинова заяви, че общес­т­вото трябва да принуди политиците, който и да управ­лява, тези правила да се спаз­ват и да има прием­с­т­веност. “Резул­татът от ман­дат­ното мис­лене се вижда в раз­рухата в здравеопаз­ването. Ситуацията в сек­тора е изк­лючително тежка, а двата модела, пред­ложени от ГЕРБ, не стават“, комен­тира лидерът на левицата. Нинова добави, че сдружението има кон­к­ретни пред­ложения по “Визия за Бъл­гария“ в частта за здравеопаз­ването и затова срещите ще продъл­жат.

Доц. д-р Любомир Киров: БСП са пър­вите, които ни тър­сят за раз­говор. Благодарим

 

“На едно мнение сме, че трябва да има прием­с­т­веност, независимо кой е на власт. Не сме спес­тили критиките и се надяваме това да е озд­равително и пол­зот­ворно“.

 

Това заяви пред­седателят на Национал­ното сдружение на общоп­рак­тикуващите лекари в Бъл­гария доц. д-р Любомир Киров. Той изрази благодар­ност за срещата и заяви готов­ност за раз­говор с всички, които искат да получат отк­ровено и кон­с­т­рук­тивно мнение. Киров под­черта, че нито един от двата модела на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването не се пол­зва с одоб­рението на пред­с­тав­ляваната от него организация.

 

“Става дума за набиране на сред­с­тва. Няма и дума за промяна на сис­темата и какво да се нап­рави, за да стане по-добре, а само как да се наберат още сред­с­тва, по кал­кулации около 800 млн. лв.“, обясни той.  “Сега има задъл­жителна осигуровка, която към момента не могат да съберат, а  искат и втора задъл­жителна“, комен­тира д-р Киров.