Ще търсим реализация на конкретни проекти, категоричен е премиерът Борисов

Ще търсим реализация на конкретни проекти, категоричен е премиерът Борисов

Ръководителят на изпълнителната власт подчерта, че нашата страна подкрепя партньорството на Пекин с Централна и Източна Европа, припомни успеха на проведената през юли среща в София

Премиерът Бойко Борисов проведе среща със заместник-председателя на Пос­тоян­ния комитет на общокитайс­кото съб­рание на народ­ните пред­с­тавители Цао Дзиен­мин в рам­ките на Чет­вър­тата среща на мес­т­ните лидери на страните от Инициативата „16+1“. Двамата обсъдиха днев­ния ред на форума, който се провежда под мотото „Глобално мис­лене, дейс­т­вия на мес­тно ниво“ в София. Това съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. 

Министър-председателят Бойко Борисов изрази увереност, че срещата на мес­т­ните лидери ще доп­ринесе за задъл­бочаването на двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и Китай. 

Във форума ще учас­т­ват пред­с­тавители на всички бъл­гар­ски области, както и голям брой общини. Надявам се те да установят кон­такти и да реализират сът­руд­ничес­тво по кон­к­ретни проекти“, каза премиерът Борисов. Той акцен­тира върху желанието на Бъл­гария за раз­ширяване на всес­т­ран­ното приятел­ско пар­т­ньор­с­тво с Китай, чрез задъл­бочаване на политичес­ките и икономически кон­такти и под­черта, че през 2019 г. Бъл­гария и Китай ще отбележат 70-ата годиш­нина от установяването на дип­ломатически отношения. 

Бъл­гария под­к­репя Инициативата за сът­руд­ничес­тво между Китай и страните от ЦИЕ16+1” и учас­тва в раз­лич­ните й фор­мати. Оценяваме като успешна проведената в София Седма среща на върха „16+1“ на 7 юли“, каза премиерът Борисов. Той посочи общото желание на всички учас­т­ници, сът­руд­ничес­т­вото във фор­мата „16+1“ да се раз­вива в съот­вет­с­т­вие с нор­мите и регулациите на ЕС, като един от най-значимите резул­тати на форума в София. 

Важен инс­т­румент за това ще бъде Глобал­ният цен­тър за пар­т­ньор­с­тво на дър­жавите от Цен­т­рална и Източна Европа и Китай (Global Partnership Centre of CEECs and China), за чието съз­даване се взе решение при провеж­дането на Инициативата през юли“, допълни още бъл­гар­с­кият министър-председател