Юрист: Повечето предприятия бяха приватизирани, за да бъдат разграбени

Юрист: Повечето предприятия бяха приватизирани, за да бъдат разграбени

Нито едно голямо богат­с­тво не е съб­рано без учас­тие в дър­жавата, дали с политици, дър­жавни пред­п­риятия или общес­т­вена поръчка“. Това каза в интервю за предаването „Събуди се“ по Нова телевизия юрис­тът Иво Недял­ков по повод ареста на Николай и Евгения Баневи във Фран­ция. “Големите инф­рас­т­рук­турни пред­п­риятия бяха купени с целта да бъдат фалирани. Не мога да кажа, кои ще са след­ващите арес­тувани, но и сега едни и същи хора правят общес­т­вените поръчки, пътищата и още много“, комен­тира Недял­ков.

Банев никога не е плащал дивиденти. Една бонова книжка на АКБ “Форест“ сега струва 2.50 лв. Не си плати за към­пинг “Златна рибка“ и за другия към­пинг “Русалка“. Това каза още жур­налис­тът Стефан Ташев, който допълни, че завод „Полимери” е нарязан, а 2000 работ­ници са на улицата.

Иво Недял­ков даде като пример масовата приватизация в Чехия. “Там механиз­мът беше друг, а тук се съз­дадоха едни РМД-та, които бяха повече мени­джър­ски и мени­джърите

измес­тиха работ­ниците. Голяма част от пред­п­риятията бяха приватизирани, за да бъдат раз­г­рабени“, каза той.

Цацаров уверява, че това е само началото

Тур­с­кият съд е издал решение за екс­т­радицията на Димитър Желяз­ков — Митьо Очите. Това заяви в Плов­див глав­ният прокурор Сотир Цацаров. Кога точно ще бъде предаден Димитър Желяз­ков, зависи отново от тур­с­кия съд. Баневи ще бъдат раз­с­лед­вани по няколко обвинения, отп­равна точка на това досъдебно произ­вод­с­тво е „Полимери” в Девня, но се очаква в резул­тат на раз­с­лед­ването, да се обх­ване една доста по-голяма и по-цялостна икономическа дей­ност, добави Цацаров