БСП няма да се регистрира в парламента до оставката на Валери Симеонов

БСП няма да се регистрира в парламента до оставката на Валери Симеонов

Крум Зарков: Да се разкрият не само изпълнителите, а и покровителите на корупцията в Агенцията за българите в чужбина

Май­ките на децата с увреж­дания още са навън. Тази палатка ни напомня, че не сме свър­шили работата си. Един­с­т­веното, което се случи за пос­лед­ните месеци,  е че те добавиха още едно свое искане – остав­ката на Валери Симеонов. Ние се солидаризираме с това искане и няма да се регис­т­рираме в НС, докато не получим неговата оставка“ Това заяви пред медиите в пар­ламента зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков. Той изтъкна, че Валери Симеонов отговаря и за Дър­жав­ната аген­ция за бъл­гарите в чуж­бина, където  избухна поред­ният коруп­ционен скан­дал. „Твърде много се събра и е време той да отс­тъпи поста си“, категоричен бе социалис­тът. Крум Зар­ков комен­тира, че БСП нас­тоява за дъл­бочинно раз­с­лед­ване по случая с аген­цията, не само на кон­к­рет­ните заподоз­рени, но и на всички техни политически връзки и евен­туални пок­ровител­с­тва.

ЗЕМЯ припомня, че преди дни, когато в НС се обсъж­даха законодател­ните промени за хората с увреж­дания левицата излезе с ясни социални пос­лания: „Проб­лемите на хората с увреж­дания са резул­тат от хаотични дейс­т­вия на управ­ляващите. Законите, засягащи хората с увреж­дания имат за цел да „гасят пожари и запъл­ват дупки”. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на ”БСП за Бъл­гария” Георги Гьоков от пар­ламен­тар­ната трибуна. Той добави, че това до голяма степен е довело до липса на насоченост към тези, които имат най-голяма нужда от под­к­репа и под­помагане. „Вече имаме кон­сен­сус и сред политиците, че са нужни спешни промени, които да доведат до реални резул­тати за пол­з­вателите на сис­темата. Затова ще под­к­репим законоп­роекта на първо четене и ще пред­ложим промени между двете четения, защото в закона трябва да се променят много неща”, обясни Гьоков. Народ­ният пред­с­тавител каза още, че не само законодателни пречки, но и лип­сата на финан­сови сред­с­тва също е проб­лем. „Мер­ките, записани в Законоп­роекта, ще останат само едно добро пожелание, ако не бъдат обез­печени с дос­татъчно финан­сови сред­с­тва”, комен­тира Гьоков. „Голяма част от работодателите в Бъл­гария не желаят да наемат хора с увреж­дания и не законът, а реал­ната интег­рация ще промени това”, категоричен бе Гьоков.

Няма как да решим проб­лемите на хората с увреж­дания извед­нъж, но този закон е глътка въз­дух за тях. Това каза народ­ният пред­с­тавител Виолета Желева.  Тя заяви, че закъс­нението е огромно и се съм­нява, че щеше да има политически кон­сен­сус, ако управ­лението не беше на ръба. „Социал­ната и трудова интег­рация на хората с увреж­дания е изк­лючително значим социален проб­лем, но за съжаление, от години, той няма адек­ватно решение. Решаването на  този и други  проб­леми изис­ква пос­ледователни мерки, за да има устой­чиви резул­тати”, комен­тира Желева. Тя добави, че сис­темна промяна, на този етап обаче, няма да има. „Съз­даването на няколко струк­тури с еднаква целева група, общи цели и донякъде сходни дей­ности, е безумно. Съз­дава се специализиран нов орган за хората с увреж­дания, съвет за наб­людение, Национален съвет за хората с увреж­дания, облас­тни съвети, а това ще съз­даде инс­титуционален хаос”, каза още Виолета Желева.

Протес­тите на май­ките на деца с увреж­дания  нап­равиха политиката за хората с увреж­дания приоритет за правител­с­т­вото. Ако не беше тях­ното силно и пос­ледователно присъс­т­вие, това нямаше да се случи”. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Антон Кутев. Народ­ният пред­с­тавител добави, че граж­дан­с­кият натиск е бил основателен и смис­лен. „Ако не беше той, резул­татът нямаше да го има. Законът за хората с увреж­дания решава сериозна част от проб­лемите на хората с увреж­дания, той няма да свърши цялата работа, но ще започне да се работи“, категоричен бе Антон Кутев.