Левицата с конкретни мерки за защита на младите семейства

Левицата с конкретни мерки за защита на младите семейства

ГЕРБ се готви да замрази помощите за втората година на майчинството, алармират социалистите

“Бюджет 2019, пред­ложен от правител­с­т­вото, е поред­ният, който не успява да изпол­зва потен­циала на страната за икономически рас­теж. Добре е в такъв тип ситуации, като сегаш­ната, когато икономиката на Европа се раз­вива, да се увеличава потен­циалът на икономиката и да се правят работещи реформи“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев пред БНТ. Той добави, че се намираме в тежка демог­раф­ска ситуация и това е отразено в  алтер­натив­ния бюджет на БСП. “Заложили сме мерки за бъл­гар­с­ките семейс­тва– семей­ното подоходно облагане с отс­тъпка от данъка от 50 лв. на дете, както и  прог­ресивен данък. Защото  в бюджета за 2018 г. помощите за раж­дане на дете, втората година от май­чин­с­т­вото остават зам­разени“, обясни Бой­чев. Народ­ният пред­с­тавител каза още, че е добре управ­ляващите да прег­ледат отново пред­ложенията на БСП за Бюджет 2018 г. “Раз­ликата между това, което ние пред­ложихме тогава, и изпъл­нението на бюджета ще се раз­личават с няколко милиона лева. В понедел­ник отново ще презен­тираме нашите раз­чети за 2019 г. и ще покажем алтер­нативата“, каза още народ­ният пред­с­тавител.  Бой­чев обясни, че алтер­нативата, която БСП пред­лага се вижда и в пред­ложените от левицата промени в данъч­ните закони, защото левицата  иска по-справедлива данъчна сис­тема. “Бюджет 2019 ще е поред­ният, който води до все по-големи регионални раз­личия“, обясни още Бой­чев. Народ­ният пред­с­тавител каза още, че делът на  чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции в Бъл­гария продъл­жава да пада, а това е оценка за икономичес­ката и фис­кал­ната политика на правител­с­т­вото на Борисов.