Кирил Добрев: Винаги ще браня БСП и паметта на моя баща

Кирил Добрев: Винаги ще браня БСП и паметта на моя баща

На управ­ляващите им е по-изгодно да говорят за „Виденовата зима”, откол­кото за неиз­пъл­нените им обещания, написа заместник-председателят на левицата в отговор на обидно изказ­ване от пред­с­тавител на „Атака”

“С голяма изненада и огромно огор­чение чух изказ­ването на народ­ния пред­с­тавител от “Атака” проф. Станис­лав Станилов от трибуната на НС. В него той нарече БСП “кор­поративна пар­тия”, а мен — “сина на предателя Кольо Доб­рев”…

Пред­почетох да не правя комен­тар на момента…

Днес обаче е Мъжка — Архан­гелова задуш­ница, та запалих една свещичка.… За съжаление при такива изказ­вания хора като Станилов имат само едно предим­с­тво — това, че са живи и че другите, които са там горе, нито могат да отговорят, нито могат да се защитят. Делата обаче са тук долу и не са заб­равени. Аз въобще не съм важен, но има две неща, които съм се зак­лел, че ще браня док­рай. Пър­вото е името на моя баща и второто е пар­тията, на която той даде живота си.

Раз­бира се, че за Станилов е много по-удобно да критикува БСП, вместо да отговаря за “Атака” — в пър­вия случай хвърля камъни, а във втория си посипва главата с тях. Та какво стана с обещанията на Станилов и ком­пания за 1000 лв. минимална зап­лата и 500 лв. пен­сия?

А обещанията за прек­ратяване на кон­цесии? Естес­т­вено Нищо.

Ето затова му е по-угодно да говори “Виденовата зима” или за “кор­поративна левица” и нито дума за “злат­ния” им пръст, за слън­чевите плажове на Варадеро, за прик­люченията с авиоком­пания Луф­т­ханза…

Що се отнася до Николай Доб­рев, минаха почти 20 години от смъртта му. Пожелавам на Станилов неговото семейс­тво да усеща същата гор­дост от него, как­вато изпит­вам аз и близ­ките ми от делото на баща ми. И нека не заб­равяме, че “живите зат­варят очите на мър­т­вите, а мър­т­вите отварят очите на живите”…”, написа зам.-председателят на БСП в отговор на обид­ните квалификации, изречени от пар­ламен­тар­ната трибуна от атакиста.